Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Jan Henriksen, Svend Erik Mathisen, Flemming Gjelstrup og Louise Thomsen Terp.

Afbud: Karin Kjærgaard, Heidi Kirkegaard, Niels Feddersen og Lisbeth Bang Pedersen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. Ansøgninger

– Højer Vandtårn: Landdistriktsudvalget har valgt at støtte Vandtårnets Venner med 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 22.000 kr. til observationskikkerter til Højer Vandtårn.

– Nr. Løgum Sogneforening: Landdistriktsudvalget støtter Nr. Løgum Sogneforening med 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 43.000 kr. til renovering af pavillon.

3. Projekt Foreningsudvikling – Finansiering af fase 2

Landdistriktsudvalget har tildelt fase 2 af projekt Foreningsudvikling 120.000 kr. således at de samlede udgifter deles mellem Folkeoplysningsudvalget og Landdistriktsudvalget. Styregruppen udvides i fase 2 med repræsentanter fra SAS (Social, Sundhed og Arbejdsmarked) samt Frivillighedsrådet og Landdistriktsudvalgets to repræsentanter fortsætter. Landdistriktsudvalget ønsker at så mange foreninger som muligt inviteres med til præsentationen af projektet til november. Derfor skal der arbejdes på snarligt at invitere dem, så det sikres at datoen er ledig.

4. Tønder på Tavlen

Rene Christensen præsenterede de nye muligheder for at koble Tønder på Tavlen med Infoland samt KultuNaut, således at de aktiviteter der bliver lagt ind her, også kommer på Tønder på Tavlen. Det vil kræve programmeringsarbejde at få samkørt tavlerne med sitesene. Rene Christensen informerede om at infotavlen i Brøns ikke virker, og opfordrede til at bruge tavlerne mere aktivt. Et større informations flow vil kunne skabes ved at koble dem med KultuNaut og Infoland. Og tavlerne har den fordel at de ses automatisk, der hvor de står, hvorimod man på infoland eller KultuNaut aktivt skal gå ind for at se de aktiviteter, der er der. Landdistriktsudvalget er klar over at tavlerne godt kunne bruges mere aktiv, men at det er spørgsmål om, at ansvaret for opdateringerne bliver placeret et sted.

5. Ungepuljen

Retningslinjerne og afrapporteringsproceduren blev gennemgået samt bidrag her til. Tredje sætning under punktet Ungepuljen er ændret til: ”Landdistriktsudvalget forbeholder sig dog rettigheden til at udvælge projekter til yderligere samarbejde eller støtte fra Landdistriktsudvalgets Visionspulje, hvis udvalget ønsker det”. Der tages kontakt til relevante aktører for yderligere samarbejde og afprøvning af puljens retningslinjer og ansøgningsprocedure.

6. Forsamlingshuspuljen

Der er tyve tilmeldte til udarbejdelse af en energimærkningsrapport. I løbet af december vil alle tilmeldte forsamlingshuse have fået udarbejdet en rapport.

7. Landsbypedeller

Der er stadig en stor interesse for landsbypedelordningen, og hvordan ordningen har fungeret. Der arbejdes dog stadigt på at få nyttejobbere i spil som landsbypedeller, men det har vist sig mere kompleks end som så. Landdistriktsudvalget ser gerne at nyttejobbere bliver kommunens nye landsbypedeller. Emnet bliver taget op på næste formandsmøde.

8. Logo for Landdistriktsudvalget

Udvalget ser frem til sammen med kulturelt Forum og Folkeoplysningsudvalget at blive inviteret til møde om udarbejdelse af deres eget logo.

9. Orientering

– 4 + 4 projektets planlagte aktiviteter op til festivalen er blevet afviklet. Og især busturene var der stor efterspørgsel på at deltage i. Alle erfaringer fra pilotprojektet skal bruges i fase 2 i forhold til markedsføring og sammenhængskraft. Fase 2 kommer til at hedde Kulturkraft Vadehavet, og der bliver for øjeblikket søgt penge til gennemførslen af den. I løbet af festivalen blev der ligeledes gennemført VIP arrangementer. Her var der positiv respons og opbakning til projektet.

– Der arbejdes stadig på en juridisk afklaring i forhold til ansøgninger fra Ottersbøl Rideklub samt Tønderegnens 4H.

– Den 3. september er der frist for indstilling til Årets Forening. Overrækkelsen af prisen bliver i forbindelse med Frivillig Fredag den 25. september.

– Den 25. september afholdes der Frivillig Fredag for alle Tønder Kommunes frivillige. Der er planlagt en festlig dag for de frivillige med forskellige aktiviteter.

– Den 4.-8. november afholdes et efterårskursus der handler om fremtidens landsbyer som handlekraftige fællesskaber. Det afholdes på Gråsten Landbrugsskole og Landdistriktsudvalget har besluttet at tilbyde kurset til to medlemmer af udvalget.

– DGI har sendt en invitation til forvaltningen om afholdelse af et møde om Blomstrende Landsbyer. Landdistriktsudvalget ønsker at deltage i dette møde sammen med repræsentanter fra de to byer (Branderup og Møgeltønder), der er blevet Blomstrende Landsbyer, således at de erfaringer og den udbytte de to byer har fået, kan bruges fremadrettet.

– I forbindelse med lukningen af grenpladser i Sæd, Møgeltønder, Abild og Jejsing ønsker Landdistriktsudvalget at tilkendegive, at de ikke går ind for en forringelse af servicen på dette område. De fire lokalsamfund har oplevet dialogen med Tønder Forsyning som mangelfuld og uden lydhørhed.

10. Eventuelt
Næste møde i Landdistriktsudvalget flyttes til den 29. september. Mødet afholdes på Motel Højer med besøg i Vandtårnet.