Tilstede: Finn P. Hansen, Mogens Gabs, Karin Kjærgaard, Svend Erik Mathiesen, Heidi Kirkegaard, Jan Henriksen, Renè Andersen, Marit N. Jessen Rüdiger, Louise Thomsen Terp, Rikke Vedel Lassen, Carina Hedvig Munch, Kia Fog Kristensen og Niels Top.

Afbud: Lisbeth Bang Pedersen, Niels Feddersen Dahlmann og Frede Jensen.

1. Godkendelse af referat fra Landdistriktsudvalgsmøde den 12. januar 2015

Godkendt

2. Nyt fra Projekt Foreningsudvikling

Praktikanter Rikke Vedel Lassen og Carina Hedvig Munch præsenterede delresultaterne fra Projekt Foreningsudvikling. Fokus for projektet er fastholdelse og rekruttering af børn og unge til foreningerne. Der er blevet sendt spørgeskema ud til 111 frivillige, og 67 % har svaret. Derudover er der foretaget fire fokusgruppeinterviews. De foreløbige resultater viser, at de frivillige i foreningerne har svært ved at pege på, hvad deres største udfordringer er i forhold til rekruttering og fastholdelse. Få foreninger har desuden lagt en fastholdelsesstrategi. Andre peger på samarbejdet med de lokale skoler som problematisk.

Fase 1 af projektet afsluttes i marts. Foreningskonsulentens barselsvikar Ronni Rex Back  går derefter i dybden med medlemmer og ikke-medlemmer samt forældre. Projektet ender ud med en samlet rapport indeholdende værktøjer, som foreningerne kan arbejde videre med.

3. Forsamlingshuspuljen

I udvalget arbejdes der henimod at de 26 forsamlingshuse i Tønder Kommune kan søge tilskud til at få lavet en energirapport hos Landdistriktsudvalget. Derefter kan forsamlingshusene søge midler til udbedring af energiskallen og derigennem opnå en energibesparelse, der kan være med til at give det enkelte forsamlingshus en bedre økonomi.

4. Tour de Tønder Turist i egen kommune

Place2book bliver brugt som digitalt betalingssted. Landdistriktsudvalget vil derudover give mulighed for, at der kan betales fysisk ude i landsbyerne i f.eks. det lokale supermarked. Landdistriktsudvalget vil gerne have lokalrådene til at byde ind med steder/ aktiviteter, som lokalrådene har lyst til at vise frem.

5. Ballum Kajak

I styregruppen er det blevet tydeligt, at det er vigtigt at bakke op om, at der er et potentiale for kajaksporten i Ballum. Men adgangen til vandet er ikke til stede. Desuden mangler information/skiltning/kodeks for færden/infrastruktur etc. Det ønsker projektgruppen at arbejde videre med. Det store center som egentlig var planlagt kommer, når behovet er der subkulturen skal først dyrkes. Styregruppen har etableret samarbejde med sekretariat for Nationalpark Vadehavet og arbejder desuden fremadrettet på at skabe større dialog med beboerne i Ballum og involvere de aktive udøvere. Der skal ske en lokal forankring og fodfæste, som det ændrede spor skal være med til at etablere. Landdistriktsudvalget bakker op omkring sporændringen.

6. Landsbyvandringsfolder

Landdistriktsudvalget erkender at tidsrammen har været meget kort for lokalrådene. Landdistriktsudvalget vil derfor undersøge om de små lokalsamfund, som ikke har kunnet deltage, vil være med i en anden runde med deadline til sommer, og hvad prisen på dette vil være. Deadline bliver den 4. maj hvorefter folderne forventes færdige medio juni. Prisen bliver den samme.

7. Serviceniveau i Kultur- og Fritidsafdelingen

Høringssvar: ”Forslag om nedskæring af møder med sekretariatsbistand til 4 ordinære og 2 temamøder står i skarp kontrast til Tønder Kommunes ønske om inddragelse af frivillige. Kommunen arbejder med dette oplæg imod udvalget og det frivillige arbejde. Landdistriktsudvalget stiller sig kritisk overfor, hvorfor man bruger tid på at ansøge om at deltage i projekter med dagsordner, som er startet andre steder, og som sjældent munder ud i noget brugbart. Landdistriktsudvalgets mener, at man i stedet skal bruge tid på de projekter der startes fra kommunens eller Landdistriktsudvalgets side. Landdistriktsudvalget ønsker at tydeliggøre, at den store uvilje mod oplægget bunder i det engagement, der er i udvalget. Udvalget ønsker at fastholde det gode og tætte samarbejde med lokalsamfundene. Her er det afgørende, at der kan træffes hurtige beslutninger. En reduktion af antallet af møder vil modarbejde de hurtige beslutninger. Det skal være sjovt at være frivillig, er et af Landdistriktsudvalgets slogans. Lange sagsbehandlingstider vente på et møde om 3 måneder vil ikke være fremmende for det lokale engagement. En af styrkerne i Landdistriktsudvalget er netop den meget hurtige sagsbehandling, og den tætte og aktuelle kontakt til de respektive udvalg. Det er Landdistriktsudvalgets overbevisning, at det lokale engagement fremadrette vil være et nødvendigt aktiv i Tønder Kommune. Udvalget lægger vægt på, at dets beslutninger træffes på det ”rigtige” grundlag, hvorfor møder uden sekretariatsbistand ikke anses for en holdbar løsning. Det er dog op til sekretariatet at vurdere, hvor stor en repræsentation der ønskes fra sekretariatet. Udvalget ønsker at fastholde den struktur, der er i dag. En ændring i mødetidspunktet vil, udover at modarbejde frivillighedspolitikken, kunne udelukke udvalgsdeltagere med børn fra møderne.”

8. Ansøgning fra Bedsted Rideklub

Landdistriktsudvalget støtter Bedsted Rideklub med 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 20.000 kr. til en ny ridebund i foreningens ridehal. Støtten gives med anbefaling om at den bruges på en billigere fiberbund end de medsendte tilbud. Ønsker Bedsted Rideklub eksempelvis pga. krav fra aktiviteterne den dyre fiberløsning kan Rideklubben ansøge andre steder som f.eks. hos Tipsmidlerne.

9. Ansøgning fra Brøns UIF

Landdistriktsudvalget støtter med 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 30.000 kr.

10. Ansøgning Tønder Festival/Tønder Kommune

Landdistriktsudvalget ønsker at se noget mere materiale omkring projektet, men er som udgangspunkt interesseret i at være medspiller.

11. Orientering

– Møgeltønder er blevet optaget som Blomstrende Landsby.

– 2. del af spørgeskemaundersøgelsen vedrørende Landsbypedelordningen er ved at blive udarbejdet. Undersøgelsen fokuserer på evalueringen af ordningen.

– Landdistriktsudvalgets budget reduceres med 55.000 kr. som tilgår Kulturaftale Vadehavet 2015-18. Beslutningen blev truffet i forbindelse med budgetvedtagelse for 2015. – Tønder Kommune ønsker at oprette en guidet turistrute i Nationalpark Vadehavet. En forudsætning for at kunne starte ruten er, at der kan opnås tilskud fra Puljen tilforbedring af den kollektive trafik i yderområder. Tilskuddet vil udgøre 50 % af udgiften, resten finansieres af Tønder Kommune. Tønder Kommune vil være hovedansøger, og ansvarlig for ansøgningen. Som medansøger ønskes Landdistriktsudvalget for Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening og Sydtrafik. Tønder Kommune vil være økonomisk ansvarlig for ruten. Ansøgningsfristen er 28. marts. Der kan først forventes svar omkring 1. august, hvorfor opstart vil være i 2016. Landdistriktsudvalget har på et tidligere møde truffet en principiel beslutning om at bakke op om ansøgningen men udtrykker ønske om at ruten stopper ved det nye Ecco Torv i Bredebro.