Referat fra møde i Landdistriktsudvalget torsdag den 4. december 2014

Sted: Klægager Kro

Tilstede var: Finn P. Hansen, Karin Lorenzen, Ane Kirstine Knudsen, Jan Henriksen, Svend Erik Mathiesen, Flemming A. Gjelstrup, Kirsten Damm, René Andersen, Louise Thomsen Terp, Kim Wittrup, Heidi Kirkegaard, Mogens Gabs, Niels Top, Kia Fog Kristensen

Afbud: Niels Feddersen Dahlmann, Lisbeth Bang Pedersen, Frede Jensen, Ulla Bennedsen, Lasse B. Rasmussen.

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

2. Diverse indkomne ansøgninger:

Ansøgning om reetablering af julelys i Bredebro

Heidi Kirkegaard forlader mødet da hun er inhabil. Ansøgningen blev ikke imødekommet, da udvalget ikke mener, den hører hjemme her. Udvalget opfordrer ansøger til at orientere sig om muligheder inden for områdefornyelse eller markedsføringsudvalget.

Ansøgning (Øster) Højst aktivt liv alléen

Udvalget mener, at projektet er en god idé og at projekter af denne karakter derfor principielt fremadrettet støttes med maksimalt 50 % dog maksimalt 40.000 kr.

Ansøgning om tilskud til egnsspillene Højt til himlen

Udvalget støtter med 30.000 kr., da egnsspillene har stor værdi for kommunen.

Ansøgning til forestillingen Alle veje fører til Vojens

Ansøgning blev ikke imødekommet.

Ansøgning fra Agerskov Borgerforening

Svend Erik Mathiesen forlader mødet da han er inhabil. Der bevilges 10.450 kr. til indkøb af flag og telt efter brand- og sodskade.

Ansøgning fra Agerskov Menighedsråd

Ansøgningen er ikke imødekommet, da Landdistriktsudvalget kun støtter den primære legeplads.

3. Foreningskonsulenten

Foreningskonsulenten orienterede om, at hun er gravid, og derfor går på barsel den 1. april. Foreningskonsulenten præsenterede kort forløbet før og efter hun går på barsel. Målgruppen for den kommende undersøgelse er børn og unge i alderen 0-24 år i folkeoplysende foreninger. Løgumkloster skoledistrikt er udvalgt til at være fokusområde. Foreningskonsulenten vil indhente viden fra ca. halvdelen af de udvalgte foreninger for at få en forståelse for deres udfordringer og succesoplevelser. Inden foreningskonsulenten går på barsel vil de første resultater være udarbejdet. Derefter overtager den nye medarbejder projektet, og indhenter viden fra resten af de udvalgte foreninger samt information fra børn, unge og forældre. Landdistriktsudvalgets formand ønskede på vegne af udvalget foreningskonsulenten tillykke. Udvalget vil gerne sikre, at de får noget ud af projektet og udvider derfor budgettet med manglende midler i forhold til barselsudligningspuljen. Derfor vil der blive ansat en vikar, der ideelt kan træde til fra 1. marts. Det giver mulighed for, at de to foreningskonsulenter kan sparre med hinanden, og at der kan ske en glidende overdragelse af projektet.

4. Tour de Tønder

Landdistriktsudvalgets indledte med en kort gennemgang af udvalgets økonomi, der ser rigtig fornuftig ud. På baggrund af dette, og at man har haft rigtig stor succes med Tour de Tønder tidligere år, øremærkes der 200.000 kr. til projektet.

5. Forsamlingshuse

Landdistriktsudvalgets ambition er at synliggøre at det er et område som burde prioriteres af kommunen. Landdistriktskoordinator Kia Fog Kristensen orienterede om, at det er et område som Ministeret for By, Bolig og Landdistrikter også har fokus på. Der nedsættes et udvalg bestående af Svend E. Mathiesen og Mogens Gabs. Landdistriktskoordinatoren opfordrer til at man tager kontakt til Kulturelt Forum for en yderligere repræsentant i udvalget. Udvalget skal arbejde med formuleringen af retningslinjer til ansøgningsprocedure og indhold til forsamlingshuspuljen.

6. Vindmøllekontor

Landdistriktsudvalget er klar over, at der er mange stærke holdninger til vindmøller. Derfor er det vigtigt for Landdistriktsudvalget at understrege, at et vindmøllekontor vil være en uvildig instans, der skal kunne rådgive og vejlede indbyggere i kommunen. Hvis der skal sættes vindmøller op i nærområdet vil man have gavn af konsulenter, der kan rådgive om, hvordan man kan få den størst mulige gevinst ud af det som borger og som lokalsamfund. Man har i Ringkøbing-Skjern Kommune etableret et Vindmøllekontor, der har været en stor gevinst for områdets borger. Her har man sørget for at der, udover etableringsgevinsten, er blevet oprettet en pulje, som lokalområdet har kunnet søge til aktiviteter, der vil være med til at sikre, at det fortsat er lukrativt at bo i områder med vindmøller. Landdistriktsudvalget vil evt. kunne læne sig op af den model. René Andersen orienterer om at der ikke er truffet nogen beslutninger om at etablere vindmøller i kommunen, men at der indtil videre kun er udvalgt områder, hvor man undersøger muligheden for det. Landdistriktsudvalget beslutter, at fortsætte arbejdet med etablering af et vindmøllekontor der uvildigt og upolitisk kan rådgive og vejlede borger, foreninger og politiker.

7. Fra politik til handling

Udskydes til næste møde

8. Landsbypedeller

Udskydes til næste møde

9. Politik til samspil mellem frivillige og Tønder Kommune

Udskydes til næste møde

10. Eventuelt

Næste møde finder sted den 12. januar 2015 kl 19 i Agerskov. Nærmere info bliver

sendt ud snarest muligt.