Referat fra Landdistriktsudvalgsmøde den 29. september

Tilstede: Finn P. Hansen, Mogens Gabs, Karin Kjærgaard, Heidi Kirkegaard, Jan Henriksen, Niels Feddersen Dahlmann, Louise Terp Thomsen, Marit Jessen Rüdiger og Rene Andersen.

Afbud: Svend Erik Mathiessen.

Referat:

Mødet indledtes med en tur hen til Højer Vandtårn. Vandtårnet fungerer nu som udsigtstårn – et projekt som Landdistriktsudvalget bl.a. har ydet støtte til ombygningen af. Efter besøget fortsatte mødet ud fra den fastsatte dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

2. Oversigt over resterende puljemidler

De resterende puljemidler blev gennemgået til udvalgets orientering.

3. Ansøgninger

– Nr. Løgum og Ellum Lokalråd: Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 64.100 kr. til en bro over Lobæk ved Skovbrynet.

4. Ungepuljen

– Ansøgning fra Tønder Kommunes Ungeråd: Landdistriktsudvalget har valgt ikke at støtte projektet. Landdistriktsudvalget vil gerne understøtte rådet men vil gerne støtte noget der er de unges ide. Udvalget opfordrer til at Ungerådet ansøger igen, men hvor det er de unge selv, som står bag ansøgningen.

5. Drøftelse af forslag vedr. støtte til foreninger der bygger på privatejet jord

Da en principbeslutning vedr. tilskudsreglerne skal vedtages i Kultur- og Fritidsudvalget har Landdistriktsudvalget udarbejdet følgende forslag til, hvorledes udvalget mener tilskud til foreninger, der bygger på privatejet jord, kan gives:

Landdistriktsudvalget peger på en inddeling af sikringsforanstaltningerne efter tilskudsstørrelse. Dette er gjort for at gøre det så nemt for foreningerne så muligt, og for at undgå at der ved mindre tilskudsansøgninger skal bruges mange ressourcer og bureaukratiske foranstaltninger på at opnå støtte. Inddelingen ser således ud:

A)Hvis foreningen modtager tilskud på 0-20.000 kr. kræves ingen sikringsforanstaltninger.

B)Modtager foreningen tilskud på 20-100.000 kr. indskrives i bevillingsskrivelsen at foreningen, såfremt den ophører inden for 5 år, skal betale det fulde tilskudsbeløb tilbage til kommunen. Her kan der evt. også tilføjes en tilbagebetalingskontrakt mellem grundejer og forening, hvor foreningen i tilfælde af opsigelse får tilbagebetalt værdien af bygningen. Derudover udarbejdes en lang lejekontrakt mellem grundejer og forening.

C) Modtager foreningen mere end 100.000 kr. i tilskud skal foreningen benytte den fulde sikringsløsning: Tinglysning, nedskrivningsaftale mellem lejer og udlejer samt en lang lejekontrakt.

Ansøger en forening begge udvalg (Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget) om støtte til byggeri på privatejet jord, vil principbeslutningen gælde for det samlede tilskudsbeløb for de to udvalg. Hvis det kun er ét udvalg der ansøges, er det kun tilskudsbeløbet fra det ansøgte udvalg, som skal sikres i henhold til ovenstående forslag.

6. Forsamlingshuspuljen

For de resterende midler i puljen ønsker Landdistriktsudvalget at tilbyde forsamlingshuse, der har fået udarbejdet en energimærkningsrapport, at kunne ansøge om tilskud på op til 10.000 kr. til energiforbedringer.

7. Projekt Foreningsudvikling – Finansiering af fase 3

Landdistriktsudvalget har afsat 300.000 til medfinansiering af fase 3.

8. Logo

Udvalget talte om at logoet gerne måtte afspejle følgende værdier: Samarbejde på tværs, åbenhed, fællesskab, landdistrikter, nærvær, engagement, vi kommer ud i alle hjørner, understøtte, synlighed omkring lokalrådene.

Karin Kjærgaard bliver udvalgets repræsentant i udarbejdelse af logoet. Dog påbegyndes arbejdet først efter nytår.

9. Tour de Tønder – Turist i egen kommune

Der arbejdes videre på at få arrangeret Tour de Tønder – Turist i egen kommune – med afvikling i marts måned 2016.

Målgruppe: Alle borgere i Tønder Kommune.

Udvalget har besluttet, at det kan gøre brug af indkøb af ekstern hjælp til at løfte den planlægningsmæssige og administrative del.

10.Møde med DGI omkring Blomstrende Landsby

Finn Hansen deltager i møde med DGI omkring Blomstrende Landsby

11.Orientering

– Sæd Ubjerg har fået rigtig god opmærksomhed omkring etablering af deres aktivitetspark.

– Frivillig Fredag forløb fint med en god aldersfordeling og ligeledes var mangfoldigheden af foreninger, der var repræsenteret, god.

– Projekt 4 + 4 har fået rigtig god evalueringsbedømmelse fra deltagerne på turene. Evalueringsrapporten sendes ud til udvalgets medlemmer så snart den er færdig.

– Ingen borgerforeninger eller lokalråd har endnu tilmeldt sig efterårskurset på Gråsten Landbrugsskole. Der sendes reminder ud.

– Der er blevet sendt indbydelse ud til alle foreninger om arrangementet den 14.- november hvor resultaterne fra fase 1 af projekt Foreningsudvikling præsenteres.

– Katalog og udstillingsdato for projekt Tønder i Tønder er på vej.

– Ballum Kajak: Det første der skal ske i det videre forløb, er at der bliver arrangeret et stort dialogmøde med Ballumbeboerne. Det er vigtigt, at der er lokalopbakning. Der resterer stadig ca. 500.000 kr. i projektmidler. Midlerne kan indgå i forhold til den retning projektet skal, hvilket afhænger af de ønsker beboerne i Ballum har. Det er vigtigt at have midler, der kan indgå som medfinansiering ved en eventuel fondsansøgning.

12.Eventuelt

– Assens Kommunes lokalråd får tilsendt nytilflytters adresser fra kommunen, så de kan få en velkomstpakke. Det undersøges om det også kan lade sig gøre i Tønder Kommune.