Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Karin Kjærgaard, Heidi Kirkegaard, Svend Erik Mathiesen, Kirsten Damm, Louise Terp Thomsen og Niels Top

Afbud: Niels Feddersen Dahlmann, Flemming A. Gjelstrup, Lisbeth Bang Pedersen og Marit N. Jessen Rüdiger

 

Referat:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

2. Ansøgninger
– Ottersbøl Rideklub: Bevilliges 75 % af det samlede beløb dog maksimalt 20.000,00 kr. til nybyggeri af stævnekontor, depot og lager. Da der er tale om byggeri på privatejet jord skal foreningen inden udbetaling af støtten indgå lejekontrakt på mindst 5 år jf. rammer for støtte til foreninger der bygger på privatejet jord.

– Tønderegnens 4H: Bevilliges 75 % af det samlede beløb dog maksimalt 25.000,- kr. til byggeri af bålhytte og svævebane. Da der er tale om byggeri på privatejet jord skal foreningen inden udbetaling af støtten indgå lejekontrakt på mindst 5 år jf. rammer for støtte til foreninger der bygger på privatejet jord.

– Agerskov i bevægelse: Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af det samlede beløb dog maksimalt 225.000 kr. til ansættelse af en projektkoordinator. Bevillingen er givet på den betingelse af, at foreningskoordinatoren Ronni Rix Back får en plads i styregruppen for projektet. Landdistriktsudvalget understreger at det er vigtigt at der udveksles erfaringer og viden mellem de to projekter til gavn for foreningsudviklingen i kommunen.

– Rangstrup og Omegns Borgerforening: Bevilliges 75 % af det samlede beløb dog maksimalt 2.250,-.

– Højer Lokalråd: Landdistriktsudvalget har besluttet ikke at bevillige midler til projektet, idet der findes rigtig mange steder i kommunen med lignende områder. Derfor opfordrer Landdistriktsudvalget til at man som lokalsamfund selv forsøger at løfte disse områder.

– Højt til himlen: Landdistriktsudvalget ønsker at støtte projektet med 50.000,- kr. men afventer at man fra kommunal side ændrer udvalgets vedtægter, så det undtagelsesvis bliver muligt at støtte projekter af denne karakter.

3. Ungepuljen
– Mejeriet: Støtten er givet med forpligtigelse om at de unge skal være med til at udbrede ungepuljen i hele kommunen. Landdistriktsudvalget opfordrer Mejeriet til at budgettere mere realistisk i forhold til billetindtægter. Landdistriktsudvalget vil gerne invitere de unge ansøgere til et møde i januar sammen med Ungerådet, hvor man kan diskutere hvordan kendskabet til Ungepuljen kan udbredes i hele kommunen.

– Ungerådet: Landdistriktsudvalget har valgt ikke at bevillige midler til Ungerådet. Men Landdistriktsudvalget vil gerne invitere Ungerådet til et møde i januar sammen med Mejeriet i Toftlund, hvor man kan diskutere hvordan kendskabet til Ungepuljen kan udbredes i hele kommunen.

4. Ny landsbypedel
Landdistriktsudvalget afsætter de midler der er behov for fra landsbypedelpuljen i forbindelse med ansættelsen af den ny landsbypedel. Det har tidligere været den nordlige del af kommunen der har haft glæde af landsbypedellen. Med ansættelsen af en nye landsbypedel bliver det den sydlige del som nu får gavn af pedellen.

5. Fællesmøde i januar
Landdistriktsudvalget ønsker at invitere til fællesmøde i januar med temaet: Hvad skal er til for at Tønder Kommune bliver Danmarks bedste landdistriktskommune? Landdistriktsudvalget ønsker at invitere politikere og lokalråd/borgerforeninger. Der sendes en Doodle ud til medlemmerne af Landdistriktsudvalget for at kunne finde det mest optimale tidspunkt.

6. Udarbejdelse af fællesskriv for FOU og LU
Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har et ønske om at det bliver muligt for foreninger at bruge skoleintra både hos skoler og børnehaver. Karin Kjærgaard, Finn Hansen, Kia Fog Kristensen og Niels Top arbejder videre med udarbejdelsen af et fællesskriv.

7. Orientering
– Brev fra Tirslund Krolf: Formanden orienter om at Landdistriktsudvalget har modtaget et brev fra Tirslund Krolf. Men da indholdet er politisk er det forvaltningen der skal svare.

– Tour de Tønder: Der er indgået aftale med DemokraCity om at løse opgaven omkring afviklingen af Tour de Tønder 2016. De løser opgaven for Landdistriktsudvalget i samarbejde og koordinering med Landdistriktsudvalget.

– Tønder i Tønder: Den 5. december afholdes der minisymposium på Tønder Museum hvor det diskuteres hvorvidt design, arkitektur og kunst kan afhjælpe ydreområdernes problemstillinger.

– Møde med DGI: Blomstrende landsby ophører i dets nuværende form. Som kommune kan man ikke længere være en part af det, men det er stadig muligt som lokalsamfund at ansøge om optagelse som Blomstrende Landsby.

– Foreningsudviklings konference den 14. november: Konferencen var en god oplevelse hvor der var mange forskellige foreninger repræsenteret.

– Seminar om opbygning af lokal strategisk kapacitet den 9. december: Den 9. december deltager forvaltningen i et seminar omkring opbygning af lokal strategisk kapacitet.

8. Eventuelt
– Heidi Kirkegaard gav udtryk for en ængstelse for at fokusset i projekt Foreningsudvikling fjernes fra Folkeoplysende foreninger og målgruppen.

– Mogens Gabs gav udtryk for at der i kommunen er en skævhed i adgangen til lokaler pga. et misforhold i lokalelejen. Det kommer f.eks. til udtryk ved at Medborgerhuset i Tønder er gratis at låne og Kærvej 24 i Jejsing koster mindst 75 kr. at leje.

– Juleafslutning med Landdistriktsudvalget: Til Landdistriktsudvalgets juleafslutning inviteres suppleanter også til at overvære Landdistriktsudvalgsmødet forinden.