Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Karin Kjærgaard, Heidi Kirkegaard, Svend Erik Mathiesen, Jan Henriksen, Kirsten Damm, Flemming Gjelstrup, Rene Andersen, Niels Feddersen Dahlmann, Louise Terp Thomsen, Mads Jørgensen, Niels Top og Mette Drøhse Petersen

Afbud: Kirsten Christensen, Lasse Rasmussen, Ulla Bendesen, Kim Wittrup, Valborg Wind, Frede Jensen, Lisbeth Bang Pedersen, Marit N. Jessen Rüdiger, Allan Skjødt, Ronni Rix Back, Kia Fog Kristensen og Karsten Jensen

Referat:
1. Status på økonomien
Der er stadig midler at gøre godt med. Ved evt. støttetildeling findes midler fra
Landdistriktsudvalgets budgetområde.

2. Introduktion til Kulturkraft Tønder (4+4+357)
Landdistriktsudvalget støtter Kulturkraft Tønder med et tilskud på 100.000 kr.
Tilskuddet bevilliges af restmidlerne fra budgettet for 2015.
Formanden orienterede om, at der allerede nu er efterspørgsel på billetter efter sidste års succes og at der mulighed for at arrangere flere ture end først påtænkt.
De erfaringer der drages i Tour de Tønder kan også bruges i Kulturkraft Tønder.

3. Oplæg til fællesmøde
Landdistriktsudvalget inviterer lokalråd/borgerforeninger til fællesmøde med temaet: Vi vil være Danmarks bedste landdistriktskommune.
Fællesmødet skal afholdes i løbet af det første kvartal af 2016.
Lone Ørting ønskes som ordstyrer for mødet.
Landdistriktsudvalget ønsker som indslag også at invitere tilflyttere, som kan fortælle om de positive ting der er, ved at bo i en landdistriktskommune. (Eventuelle tilflyttere både fra den yngre og ældre generation.) For derved at få nye perspektiver på kommunens mange kvaliteter.

4. Trafiksikkerhedsrådet
Svend Erik Mathiesen forbliver i rådet og den anden plads tilbydes
Folkeoplysningsudvalget.

5. Oplæg til Landsbypedelrapporten
Niels Top præsenterede rapporten der blev lavet i forbindelse med landsbypedellerne.
Rapporten sendes til Landdistriktsudvalget.

6. Præsentation af projektmedarbejder
Forvaltningen har fået ny projektmedarbejder. Han hedder Mads Jørgensen og er
uddannet Cand. Scient. Pol. fra Aalborg Universitet. Mads skal både fungere i projekt Foreningsudvikling, men også hjælpe til med andre opgaver i forvaltningen. Mads har – desværre for os, men heldig for ham – i mellemtiden fået job i Odense.

7. Ny møderække 2016
Intet at bemærke.

8. Orientering
– Formanden orienterede om, at der er blevet holdt møde ang. Tour de Tønder.
Toosbuys Torv i Bredebro skal bl.a. besøges på busturen.
– Desuden fortalte formanden om forslaget om Frilandsbyer fra Erhvervs- og
vækstminister, Troels Lund Poulsen. Forslaget betyder, at en landkommune hvert
fjerde år kan udpege to frilandsbyer, som blandt andet kan fravige gældende regler om, hvor der må bygges og drives erhverv.
– Forvaltningen orienterede om, at Mini-symposiummet er blevet flyttet til den 30.
januar 2016 og opfordrer alle til at besøge udstillingen.
– Desuden fortalte forvaltningen om deltagelse i et seminar omkring opbygning af
Lokal Strategisk Kapacitet. Rapporten sendes til Landdistriktsudvalget.

9. Evt.
– Mogens Gabs gav udtryk for en frustration over de nye affaldsplaner for 2017, da
han har erfaret at man agter at lukke alle grenpladser i Tønder Kommune.
Formanden fortalte, at han har været i kontakt med Tønder Forsyning, og
orienterede om, at de nye regler gælder i 3 byer i gamle Tønder Kommune.
Formanden opfordrer til, at de 3 lokalsamfund indgår dialog med Tønder Forsyning.
– Karin fortalte, at Flygtningecenteret i Brøns har fået bevilliget tilskud fra Broen
Tønder til leje af haltimer. Det har været en stor succes.