Tilstede var: Finn Hansen, Mogens Gabs, Heidi Kirkegaard, Karin Lorenzen, Svend Erik Sørensen, Jan Henriksen, Kia Fog Kristensen og Niels Top

Afbud: Niels Feddersen Dahlmann, Louise Thomsen Terp og Flemming A. Gjelstrup

Referat:

 

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Forsamlingshuspuljen 

Udvalget orienterer.

Udvalget har kontaktet Anders Sørensen (Landsforeningen Danske Forsamlingshuse) og sendt ham et forslag til hvilke kriterier midlerne skal fordeles ud fra og planlægger at holde et møde med ham. Udvalget er stadig i gang med formuleringen af kriterier for fordeling af midler. Flere kriterier og andre spørgsmål vil blive afklaret med Anders Sørensen. Der enighed i LU om at det er vigtigt at fokusere på at pengene skal bruges der hvor de kan gøre gavn og at kriterierne skal hjælpe med at afklare dette. Landdistriktsudvalget afventer en indstilling fra udvalget der arbejder med Forsamlingshuspuljen.

 

Tour de Tønder

Udvalget orienterer om Tour de Tønder.

Udvalget har påbegyndt udviklingen af ruter til årets Tour de Tønder der i år henvender sig til borgerne i Tønder Kommune. Touren har til hensigt at gøre borgerne til bedre ambassadører for kommunen. Ruterne skabes ud fra en idé om at beboer i den sydlige del af kommunen skal have mulighed for at opleve den nordlige del og omvendt. Hver tur skal vare 4-5 timer. Udgangspunktet for turene bliver Løgumkloster, og udvalget forestiller sig at der skal laves 6-7 ruter.

Landdistriktsudvalget omdøber Tour de Tønder til “Tour de Tønder – Turist i egen kommune”. Landdistriktsudvalget er bevidst om at det kommer til at stå for opgaven selv og der derfor er meget administrativt arbejde, som skal håndteres. Derfor diskuteres det også hvordan der nemmest kan sælges billetter, og om dette skal foregå på strategiske punkter som lokalrådene udvælger i hver by i kommunen. Der diskuteres ligeledes betalingsformer – Swipp, MobilePay eller bankoverførsel – og hvordan det administreres. Der undersøges om Landdistriktsudvalget har mulighed for at benytte f.eks. MobilePay.  

Datoen for “Tour de Tønder – Turist i egen kommune” fastsættes til den 25. april og prisen bliver 50 kr. for voksne og 25 kr. per barn.

Fra politik til handling

Landdistriktsudvalget mener at idémødet den 23. oktober 2014 kan suppleres med et spørgeskema eller lignende, der kan bidrage til at nuancere ideerne fra mødet. Man er klar over at et møde af denne karakter kræver meget af deltagerne fordi de i højere grad selv skal bidrage med noget. Det kan være svært for nogen. Derfor ville et spørgeskema være godt som supplement. Spørgeskemaet kan tage udgangspunkt i de tre mål som er beskrevet i Landdistriktspolitikken for Tønder Kommune. Der formuleres et oplæg til spørgsmål og mailadresserne på lokaludvalgenes medlemmer indhentes så spørgsmålene kan sendes ud via kommunens system til spørgeskemaundersøgelser – SurveyXact.

Landsbypedel 

Opsamling på mødet fra den 19. november 2014.

Nyttejobber som landsbypedeller kræver en anden strukturering men det kan kompetencecenteret være med til at løse. Det giver mulighed for at få løst større opgaver men med et forholdsvist kortere tidsperspektiv. Forvaltningen tager som næste skridt kontakt til jobcenteret.

Politik til samspil mellem frivillige og Tønder Kommune

Landdistriktsudvalget har følgende kommentar til politikken til samspil mellem frivillige og Tønder Kommune. Målsætningen “At den frivillige indsats bliver anerkendt og påskønnet” ændres til “At den frivillige indsats skal anerkendes og påskønnes”

Busrute

Formanden orienterer om en pulje som staten har etableret til nye tiltag i form af busruter i yderområderne. Nationalpark Thy har lavet en busrute i deres nationalpark, hvor midlerne kommer fra puljen, og som har været en stor succes. 

Tidspunktet for ansøgningen til udvikling af kollektiv trafik i yderområderne er blevet udskudt til den 31. marts. Der skal være en busoperatør involveret, hvilket bliver Sydtrafik. Ruten kunne f.eks. være Rømø-Skærbæk-Tønder og omvendt med fokus på at vise kommunen og særligt vadehavet frem. Turisterne vil kunne få et indblik i hvad der er at kigge på i kommunen og samtidig ville det kunne skabe omsætning for traktørstederne.

Landdistriktsudvalget synes, det er en god ide, og afventer oplæg.

Møderække for 2015

Møderækken for 2015 bliver:

5. marts, kl 19

22. april, kl 19

18. maj, kl 19

17. juni, kl 19

Juli: FERIE

25. august, kl 19

30. september, kl 19

21. oktober, kl 19

18. november, kl 19

3. december, kl. 18

Retningslinjer for ansøgninger

  • Landdistriktsudvalget ønsker at indføje følgende formulering i retningslinjerne for ansøgninger: ” Ansøgninger skal indsendes senest to måneder før igangsættelse af initiativet”.
  • Landdistriktsudvalget ønsker at projektgrupper, efter udbetalingen af støtte, indsender en afrapportering i form af et par billeder og fem linjer om hvad projektet har skabt af værdi.

Orientering fra formand, landdistriktskoordinator og politikere

Formanden orienterer

  • Foreningskonsulenten sender en pressemeddelelse ud omkring foreningslivet og projektet.
  • Landdistriktsudvalget har modtaget en forespørgsel på om restbeløbet fra projektet Kulturbus må bruges til at unge mennesker kan producere fiktionsfilm optaget i landsbyer i kommunen. Landdistriktsudvalget imødekommer denne forespørgsel.
  • LAG har tre millioner i indeværende år at arbejde med. 25 % må gå til lokaludvikling under forudsætning af at der er sammenspil mellem forskellige lokale aktører.
  • Kulturelt Forum oplever for tiden at have svært ved at være beslutningsdygtig. For at imødekomme denne udfordring arbejder man med ændring af vedtægter samt beskæring af medlemmer.
  • Landdistriktskoordinatoren har orienteret formanden om at Kultur- og Fritidsafdeling oplever en disharmoni mellem opgavevaretagelse og ressourcer. Det kan bevirke en ændring i Kultur- og Fritidsafdelingens serviceniveau i forhold til Landdistriktsudvalget.

Landdistriktskoordinatoren orienterer

  • Landdistriktskoordinatoren orienterer om at der arbejdes på en ansøgning til at deltage i projektet Yderområder på forkant. Her kan kommunen komme til at arbejde med strategier i forhold til f.eks. faldende bosætning og andre problemstillinger. Hvis kommunen bliver udvalgt vil Landdistriktsudvalget og andre udvalg blive inddraget til at medvirke i arbejdet. Ansøgningen bliver sendt i denne uge.

 

Evt.

Landdistriktsudvalget er skuffet over det manglende fremmøde fra politikerne.

Næste møde afholdes den 5. marts kl. 19 på Refugiet i Løgumkloster.