Referat fra møde i Landdistriktsudvalget onsdag den 30. maj 2014 kl. 19 i Brøns

Tilstede var: Finn Hansen, Jan Henriksen, Mogens Gabs, Svend Erik Mathiesen, Karin K. Lorenzen, Heidi Kirkegaard, Rene Andersen, Lisbeth Thomsen, Kia Fog Kristensen, Anne Mette Pedersen

Afbud: Lisbeth Bang Pedersen, Flemming Gjelstrup

Referat:

1. Iværksætteri i landdistrikterne.

Erhvervskonsulent, Jesper Monsrud, orienterede om Tønder Erhvervsråd, rådets sammensætning og arbejde, og om rådets tiltag og tilbud overfor iværksættere. Projektleder, Amy Jean Hamilton orienterede om Idé Akademiet Tønder, som på spændende og prisvindende vis giver iværksætter ny viden indenfor forretningsudvikling, vækst og netværk. Formand Finn Hansen takkede for to interessante indlæg og opfordrer kommunens lokalråd til at udbrede kendskabet til både Erhvervsrådet og Ideakademiet – og til deres hjemmesider www.toendererhvervsraad.dk og www.ideakademiet.com, hvor der er mulighed for at få hjælp, inspiration og uddannelsesmuligheder. Formand Finn Hansen bad om tilføjelser til punkter på dagsordenen. Nemlig punkt 4a ”Fællesmøde om Landsbyfornyelses-puljen” samt en ansøgning mere under punkt 8 fra Møgeltønder lokalråd. Tilføjelserne blev godkendt.

2. Tour de Tønder 2014

Emne og overskrift blev foreslået af Tønder Erhvervsafdeling i 2013 og blev til i samarbejde med turistforeningens markedsføringsudvalg. Turen blev planlagt til september 2013 men aflyst på grund af for få tilmeldinger og flyttet til det tidspunkt på året, hvor de inviterede aktører havde bedre tid i kalenderen, nemlig februar/marts måned, hvilket aktørerne selv havde foreslået i en spørgeundersøgelse. Tilbagemeldingerne på turen har været meget positive, og alle indsendte evaluerings-spørgeskemaer havde stor ros overfor dagens program og forløb. Landdistriktsudvalgets ønske med turen, om at brede kendskabet til de små aktører ud og give aktørerne mulighed for at mødes, blev til fulde opfyldt. Der er sat gang i flere samarbejder på kryds og tværs af kommunen. Der arbejdes med en Tour de Tønder for kommunens borgere, så borgerne kan klædes på til at blive turistambassadører i deres eget lokalområde og deres egen kommune. Der skal udsendes brev til alle deltagerne om Landdistriktsudvalgets videre arbejde. Landdistriktsudvalget efterspørger tydelighed omkring hvem der varetager hvilke interesser i forhold til turisme i Tønder Kommune. Landdistriktsudvalget kan hvis ønskeligt fra politisk hold være medspiller og hjælpe med facilitering på turismeområdet for de mindre aktører.

3. Godkendelse af referat fra Landdistriktsudvalgsmødet d. 5. marts 2014

Referatet godkendtes.

4. Orientering fra formand, landdistriktskoordinator og politikere

Finn Hansen orienterede om:

o at Tønder Krolfklub er bevilget 5000 kr. til indkøb af krolfudstyr.

o antallet af landsbypedeller, hvor der godt kan bruges 3-4 mere. Der er formodentlig flere ansættelser på vej til sommer.

o at Landdistriktsudvalget gerne vil være aktiv med oplysninger omkring lokale fordele ved opsætning af vindmøller. Møllerne kan give gode årlige økonomiske fordele til lokalområderne.

o at der afholdes formandsmøder ca. 4 gange årligt mellem Kultur og Fritidsudvalget, Kulturelt Forum, LAG, Folkeoplysningsudvalget og Landdistriktsudvalget. Her drøftes snitflader, fællesopgaver og mulighed for eventuelle samarbejder.

Kia Fog Kristensen orienterede om:

o at der arbejdes ihærdigt med en plan B for Ballum Kajakcenter, som nu med midler udelukkende fra Landdistriktsudvalget og kommunen skal færdiggøre projektmaterialet. Materialet skal danne grundlag for kontakt med Real Dania.

o at Landdistriktsudvalget kan præsenteres for Tønder kommunes strategiplan. Det vil Landdistriktsudvalget gerne, så det arrangerer administrationen ved et senere møde efter sommerferien.

o at Møgeltønder arbejder med planer om at søge landsbyfornyelsesmidler, hvilket kræver en færdig udviklingsplan for deres landsby, som skal ligge til grund for ansøgningen. De arbejder med denne plan indenfor Blomstrende Landsby ordningen, men der er usikkerhed om Blomstrende Landsby ordningen fører frem til en brugbar udviklingsplan til dette formål.

o at udvalget omkring foreningskonsulent stillingen indkaldes snarest.

o at Tour de Tønder 2014 overskred budgettet af flere grunde, bl.a. kørtes i en dyrere bus, der blev indkøbt mapper, og der blev spist flere forskellige steder.

4 a.

Teknik og Miljø har rettet henvendelse til Landdistriktsudvalget for at høre om de er interesseret i at tage initiativ til at afholde et fællesmøde for alle lokalråd i de byer der kan komme i betragtning til Landsbyfornyelsesmidlerne i 2014 og 2015. Desuden ønsker de, at også Landboforeninger og ejendomsmæglere inviteres til mødet. Formålet med mødet er, at Teknik og Miljø kan orientere alle landsbyerne om hvilke muligheder der er for landsbyerne med midlerne, at alle landsbyerne ved, hvad de kan gå tilbage og sætte i gang i byen for at få mest muligt ud af midlerne. Landdistriktsudvalget er enige om, at de gerne stiller sig til rådighed for dette, og fastsatte følgende forslag til mødedato og sted:

Den 12. juni kl. 19 i Højer med titlen: ”Landsby fornyelses puljen”.

5. Ide om kørselsgodtgørelse for unge studerende

Punktet blev udskudt til næste møde

6. Grundskyld i landområderne

Punktet blev udskudt til næste møde

7. Ansøgningsprocedure

Punktet blev udskudt til næste møde

8. Diverse indkomne ansøgninger:

Ansøgning om tilskud til brofest i Bredebro

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da der er tale om en udvidet byfest

Ansøgning om tilskud til uddannelse af turistguider

Ansøgningen vurderes ikke at høre hjemme i Landdistriktsudvalget men i Turistforeningsregi eller Erhvervsafdelingen.

Ansøgning fra Agerskov Plejehjem om midler til forprojekt

Der kan ikke bruges kommunale midler til omdannelse fra kommunalt plejehjem til friplejehjem, jævnfør kommunale midler tilført friskoler.

Ansøgning fra Møgeltønder Lokalråd om tilskud til trykning af spørgeskemaundersøgelse

Lokalrådet bevilges penge til trykning af disse.

9. Mødeplan

Den udsendte mødeplan blev godkendt. Mødet d. 12. juni om Landsby fornyelses-puljen tilføjes listen.

10. Evt.

Borgerforeningen i Sæd arbejder for tiden med oprettelse af et lokalråd.