Referat fra Landdistriktsudvalgsmøde den 17. juni

i Arrild Feriecenters Restaurant

Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Svend Erik Mathisen, Karin Kjærgaard, Heidi Kirkegaard, Kirsten Damm, Ronni Rix Back, Lisbeth Bang Pedersen, René Andersen og Niels Top

 

Afbud: Niels Feddersen Dahlmann, Allan Skjøth, Frede Jensen, Jan Henriksen, Louise Thomsen Terp og Marit N. Jessen Rüdiger.

 

Referat:

Foreningskonsulenten

Foreningskonsulenten orienterede om den gode respons, der har været på spørgeskemaundersøgelsen, og at der henover sommeren vil blive dykket ned i svarene i undersøgelsen for at finde frem til eventuelle værktøjer, der kan hjælpe foreningerne. Disse vil blive præsenteret i et katalog og sammen med rapporten markere afslutningen på fase 1. Næste del af projekt Foreningsudvikling – fase 2 – skal give udvalgte foreninger et 360 graders syn af sig selv og deres omgivelser, så der kan udvikles nogle værktøjer, der matcher de problemstillinger, de lokalt måtte have. Disse værktøjer skal i sidste del af projektet – fase 3 – udrulles på alle foreningerne i kommunen.

Landdistriktsudvalget er positive overfor det videre projekt, og deltager i den fælles fremlæggelse der afholdes for Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 12. august.

Ansøgninger

 • Ottersbøl Rideklub: Ansøgningen er sendt til juridisk vurdering.
 • Æ Møldams Grundejerforening: Landdistriktsudvalget støtter kun den primære legeplads i hver by. Da der ikke er tale om en primær legeplads i dette tilfælde må Landdistriktsudvalget desværre afvise ansøgningen.
 • Visby lokalråd: Landdistriktsudvalget støtter Visby Lokalråd med 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 30.000 kr. til indkøb af stole og borde.
 • Frivillig Fredag: Landdistriktsudvalget bevilliger Frivillige Fredag 15.000 kr.
 • Dansk Skoleskak: Landdistriktsudvalget mener ikke, det ansøgte projekt hører ind under Landdistriktsudvalget, men er en opgave, der skal løftes af skolerne.

Ungepuljen

Retningslinjer og ansøgningsprocedure for Ungepuljen er blevet godkendt af direktionen og Landdistriktsudvalget. Landdistriktsudvalget har fokus på at bruge de erfaringer, som f.eks. Mejeriet i Toftlund og Ungdomsskolen har fået i forhold til at målrette puljen til de unge. Det er vigtigt, at ansøgningsproceduren er så nem som mulig for de unge, men at de efterfølgende hjælpes til – f.eks. igennem kurser – at kunne varetage opgaven med at dokumentere udgifterne i projektet.

Landsbypedeller

Der arbejdes henover sommeren på at nå frem til en afklaring omkring nyttejobber eller en anden borgergruppe som landsbypedeller.

Forsamlingshuspuljen

Brevet til forsamlingshusene, hvori de forskellige trin for at få en energimærkningsrapport og ansøge By- og Landsbyfornyelsesmidlerne er beskrevet, er færdigt. Brevet sendes til forsamlingshusene snarest.

Orientering

 • Konference – Strategisk udvikling for og med de små landsbyer: Sekretæren for Landdistriktsudvalget har deltaget i en konference arrangeret af ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter der handlede om strategisk udvikling for og med de små landsbyer. Landdistriktsudvalget er interesseret i at høre mere om de forskellige projekter, og der vil derfor blive rekvireret guidebog og rapporter fra de deltagende projekter til inspiration for det videre arbejde i udvalget.
 • 4 + 4: Formanden for Landdistriktsudvalget orienterede om de forskellige aktiviteter op til festivallen. En af de ting som kommer på programmet forud for festivallen bliver lokale værtskaber, hvor man kan komme hjem i folks private hjem og spise med dem og dermed opleve den særlige sønderjyske mentalitet.
 • Tønder på Tavlen: Den mobile skærm vil bliver flyttet ned i Tønder Hallerne.
 • Bedsted Krolfbane: Bedsted Krolfbane får ikke længere slået græsset på banerne. Det bliver taget op på Kultur- og Fritidsudvalgsmødet til august.
 • Pressemøde ang. Byvandringsfoldere: Formanden for Landdistriktsudvalget orienterede om sin deltagelse i pressemødet for de seks byvandringsfoldere som Landdistriktsudvalget har finansieret. Der deltog mange fra lokalområderne som har fået udarbejdet en folder. Lokalområderne som har fået udarbejdet en byvandringsfolder er: Jejsing, Øster Højst, Løgumgårde/Ellum, Sæd Ubjerg, Agerskov og Ballum. Folderne bliver distribueret fredag den 19. juni.
 • Realdania – Tønder Marskens turismemæssige potentiale: Formanden for Landdistriktsudvalget er inviteret af Realdania til at deltage i projektet, der handler om at afdække Tønder marskens turismemæssige potentiale. Der er mange forskellige aktører fra hele vadehavsområdet, der deltager i mødet.
 • Busrute i Nationalpark Vadehavet: Formanden orienterede om den ansøgning der tidligere på året blev sendt til Trafikstyrelsens pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne. Her søgte Tønder kommune midler til etablering af en guidet turistbusrute i nationalparken med Landdistriktsudvalget som medansøger. Styrelsen har bevilliget pengene, så busruten nu kan blive en realitet.
 • Grenpladser: Der etableres en forsøgsordning med containere til grenrester.
 • Certificeringsordning for transportable telte og konstruktioner: Ordningen er vigtig at være opmærksom på når der arrangeres begivenheder hvor telte indgår.

Eventuelt:

 Næste møde afholdes i Bredebro – Toosbuys Torv – Byens Rum.