Referat fra møde i Landdistriktsudvalget onsdag den 5. marts 2014 kl. 19 i Tønder

Tilstede var:

Finn Hansen, Jan Henriksen, Mogens Gabs, Svend Erik Mathiesen, Karin K.

Lorenzen, Heidi Kirkegaard, Rene Andersen, Anita Carlsen-Rausch, Kia Fog Kristensen, Anne Mette Pedersen

Afbud: Flemming Gjelstrup, Lisbeth Bang Pedersen, Marit N. Jessen Rüdiger

Referat:

1. Konstituering

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. februar 2014 de valgte medlemmer og suppleanter til Landdistriktsudvalget i 2014-2017. Landdistriktsudvalget genvalgte formand Finn Hansen og næstformand Mogens Gabs for perioden 2014-2017.

Finn Hansen orienterede om, hvordan udvalget hidtil har organiseret sit arbejde. Formand, næstformand og administration mødes mellem udvalgsmøderne, ser ansøgninger igennem, indhenter om nødvendigt yderligere information og enes om indstilling til Landdistriktsudvalget. De udarbejder dagsorden for udvalgsmøderne og kan tage stilling til akutte spørgsmål, de ikke er af principiel karakter. Det nye Landdistriktsudvalg godkendte denne organiseringsform for den kommende periode. Administrationen udleverede mapper med diverse orienterende materiale til udvalgsmedlemmerne. Landdistriktsudvalgets møder placeres rundt forskellige steder i kommunen, normalt fra kl. 19-21, og der gives kørepenge til udvalgets arrangementer og møder.

2. Godkendelse af referat fra Landdistriktsudvalgsmødet

Referatet godkendtes.

3. Orientering fra formand, landdistriktskoordinator og politikere

Under dette punkt kan alle udvalgsmedlemmer orientere om generelle tiltag, projekter og problemstillinger fra deres område. Finn Hansen orienterede om, at kommunen i denne tid gennemfører en borgeranalyse om trafiksikkerhed på hjemmesiden www.borgeranalyse.dk/tønder. Her kan alle indtil 14. april udpege de farlige steder i trafikken. Finn har deltaget i en workshop omhandlende Videncenter Nationalparken Vadehavet. Her blev arbejdet med, hvordan vi får gavn af videncenteret og kan samarbejde med hinanden. Foreninger kan blive medlem af Nationalparken, og man kan orientere sig omkring partner- og medlemskab på hjemmesiden: www.danmarksnationalparker.dk/Vadehavet. Finn deltog d. 26. februar ved et arrangement på Klægager, hvor Tønder kommune var vært. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter hædrede årets iværksætter og årets ildsjæl i Region Syddanmark. Ivar Gram, Sort Safari, blev udpeget til årets iværksætter i Region Syd. Siden Landdistriktsudvalgets sidste møde i december har formand og næstformand været samlet for at tage hånd om de ansøgninger, som ikke kunne vente til mødet i dag. Rømø Kunst-og Kulturforening blev bevilget underskudsdækning på kulturuge arrangementet”Marens Awten”. Datastuen ”Musereden” i Tønder blev bevilget tilskud til indkøb af materiel. Møgeltønder Forsamlingshus har genfremsendt ansøgning om tilskud til indkøb af køkkenudstyr. Forsamlingshuset har fået det svar, at Landdistriktsudvalget endnu ikke har besluttet sig for deres indsatsområder for den kommende periode herunder om der afsættes midler til en forsøgspulje til forsamlingshuse. Hvilke retningslinjer der bliver for, hvad forsamlingshuse kan søge midler og tilskud til, vil først blive afklaret herefter. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder for tiden med at ændre deres  Landdistriktsudvalg efter Tønders model. Finn har været kontaktet flere gange om  råd og vejledning i den forbindelse.  Landdistriktsudvalget repræsenteres i år af Mogens Gabs og Kia Fog Kristensen ved Ministeriets årlige landdistriktskonference d. 2. og 3. april i Ringsted.  Emnet er ”Nye veje til udvikling”.

Finn deltog for nylig i en LAG konference og gjorde her opmærksom på muligheder  for også at søge midler ved Tønder Landdistriktsudvalg. Mange foreninger og  frivillige blander ofte LAG og Landdistriktsudvalget sammen og tror det er en og  samme organisation.

Kia Fog Kristensen orienterede om kommunens projekt i Toftlund: ”Ny fremtid for  Toftlund by”. I projektet defineres udviklingsmuligheder af forskellig art for byen. Kia er blevet kontaktet af erhvervskonsulent ved Tønder Kommune, Jesper Monsrud, som gerne vil informere Landdistriktsudvalget om kommunens hjælpemuligheder overfor iværksættere. Landdistriktsudvalget besluttede, at han inviteres til det næste udvalgsmøde i april.

Karin K. Lorenzen orienterede fra udvalgsarbejdet omkring projekt Frivillig Fredag. Karin sidder i udvalget for Landdistriktsudvalget. Man har fået lavet en struktur, en skabelon for dagens forløb her i kommunen. Og man er enedes om, at deltagelse skal være nemt for foreningerne, så alle har en mulighed for at deltage. Projektet er landsdækkende og er planlagt til at foregå den sidste fredag i september. Landdistriktsudvalget tilkendegav, at man er positiv overfor projektet.

Rene Andersen orienterede om, at Kultur- og Fritidsudvalget er begyndt deres valgperiode med at besøge rigtig mange institutioner og foreninger i kommunen for at være så godt informerede som muligt.

4. Evaluering af Valgmøde

Landdistriktsudvalget evaluerede og besluttede, at det fremover er forvaltningen, der arrangerer og leder valgmøder, ligesom ved valg til Folkeoplysningsudvalget. Udvalget opfordrer alle kommunens lokalråd og borgerforeninger til at møde flittigt op til valget for at få mange til at have indflydelse på udvalgets sammensætning.

5. Foreningskonsulent

Karin K. Lorenzen og Heidi Kirkegaard blev valgt til et ad hoc udvalg, som sammen med repræsentanter for Folkeoplysningsudvalget og forvaltningen udarbejder en jobprofil og en stillingsbeskrivelse.

6. Ansøgningsprocedure

Forvaltningen udarbejder til det næste udvalgsmøde i april et forslag til retningslinjer og et ansøgningsskema inspireret af Kulturelt Forums retningslinjer og skema, så der er ensartethed og genkendelighed. Dog må skemaet gerne være endnu nemmere tilgængeligt, og det må gerne fremgå af ansøgningsskemaet, hvem der får glæde af projektet/arrangementet, og hvor ofte det foregår.

7. Diverse indkomne ansøgninger:

Ansøgning om hjælp til indkøb af hjertestarter fra Agerskov Borgerforening. Ansøgningen fra Agerskov er den første Landdistriktsudvalget har modtaget omkring hjertestartere. Udvalget forudser flere ansøgninger og besluttede derfor fremtidige retningslinjer for tilskud til hjertestartere. Udvalget besluttede at bede ansøgere søge Trygfonden først, og ved afslag herfra kan Landdistriktsudvalget give op til 10.000 kr. til indkøb og opsætning af hjertestartere, dog aldrig mere end 75 % af de samlede omkostninger. Desuden kræves afholdt kurser i brugen af hjertestarterne.

Ansøgning om tilskud til projekt Løgumkloster Bycykler fra Løgumkloster Borgerforening og Løgumkloster Handel- & Håndværkerforening

Der gives et tilskud på 30.000 kr. til projektet til indkøb af cykler og hjelme.

8. Tour de Tønder

Det var en meget god tur fuld af oplevelser for alle. Stor tilfredshed med arrangementet og flere efterfølgende mails med tilbud og ideudveksling. Hohenwarte inviterer til arrangement om en nyudviklet platform, som henvender sig til turister. Arrangementet på Hohenwarte er d. 19. marts kl. 19, og så mange af udvalgsmedlemmerne som muligt deltager. Landdistriktsudvalget overvejer at planlægge og tilbyde møder for små turistaktører. Landdistriktsudvalget vil gerne i dialog med Amy Jean Hamilton på Ideakademiet for at høre, om der her er muligheder for et samarbejde omkring iværksætteri, f.eks. at få skabt et ”Incoming Bureau”. Amy J. Hamilton inviteres derfor til at deltage sammen med Jesper Monsrud på næste landdistriktsudvalgsmøde.

9. Årsmøde i Landdistrikternes Fællesråd

Finder sted i Ørbæk Midtpunkt d. 28. marts. Mogens Gabs, Svend Erik Mathiesen og evt. Kia Fog Kristensen deltager.

10. Evt.

Næste møde i Landdistriktsudvalget finder sted d. 30. april. På dette møde forelægges en mødeplan for resten af året.