Referat fra møde i Landdistriktsudvalget tirsdag den 30. september 2014 kl. 19 hos Fruens Vilje

Tilstede var:

Finn Hansen, Jan Henriksen, Mogens Gabs, Rene Andersen, Heidi Kirkegaard, Karin K. Lorenzen, Kia Fog Kristensen, Anne Mette Pedersen

Afbud: Svend Erik Mathiesen, Lisbeth Bang Pedersen, Niels Dahlmann, Louise Thomsen

Inden mødet blev det godkendt at tilføje en ansøgning fra Kulturelt Forums arbejdsgruppe til et Kulturugearrangement.

Referat:

 1. Godkendelse af referat fra Landdistriktsudvalgsmødet d. 29. august 2014 Referatet godkendtes.
 2. Diverse indkomne ansøgninger:

Ansøgning fra Visby om midler til udsigtskikkert

Der bevilges 10.000 kr.

Ansøgning fra Rømø om støtte til etablering af udstilling

Der bevilges 1400 kr.

Ansøgning fra Ballum om tilskud til leje af borde/stole ved event

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da der er tale om en udvidet byfest.

Ansøgning fra Rangstrup om støtte til leje af forsamlingshus

Ansøgningen blev ikke imødekommet, da der er tale om en udvidet byfest.

Ansøgning fra Kulturelt Forums arbejdsgruppe til Kulturuge arrangement

Der bevilges 7.500 kr.

Tilskud til arkitektstuderendes projekt om Tønder i Tønder

Landdistriktsudvalget besluttede at støtte dette projekt med 20.000 kr.

 

3. Spørgeskemaundersøgelse om trivsel på landet

Syddansk Universitet er snart klar med en rapport udarbejdet ud fra spørgeskemaundersøgelsen i 2013 med titlen “Hvordan er det at bo på landet?” Rapporten vil blive præsenteret på et informationsmøde den 19. november kl. 19. Invitationen hertil følger snarest og sendes bredt ud til alle deltagere i undersøgelsen, til alle lokalråd og til andre interesserede. Mødet tænkes afholdt i Bredebro Forsamlingshus, hvis muligt. Status på Landsbypedelsituationen er, at der er en pedel i aktion i det nordøstlige område, en er sygemeldt og en går snart på pension. Desuden er seniorjob ordningen fra statens side fjernet og ændret, så der kommer ikke flere landsbypedeller under den ordning. Der har været en henvendelse fra jobcentret angående evt. anvendelse af nyttejobbere som landsbypedeller, og den henvendelse besluttede Landdistriktsudvalget at arbejde videre med. I Ringkøbing/Skjern Kommune er det nyttejobbere, der er landsbypedeller, og der har man god erfaring med ordningen.

4. Orientering fra formand, landdistriktskoordinator, foreningskonsulent og politikere 

Finn Hansen orienterede om:

 • sin deltagelse i Frivillig Fredag Konference. Finn har desuden siddet i komiteen for udvælgelse af årets forening. Konferencen havde mange deltagere, og der var en god og konstruktiv debat i grupperne omkring arbejdet som frivillig.
 • sin deltagelse i formandsmøde med de øvrige formænd for Kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Forum, LAG og Landdistriktsudvalget. Her debatteres snitflader og denne gang også det kommunale budget for 2015.
 • sin deltagelse i det nye LAG’s stiftelsesmøde, hvor Johanne Ludvigsen blev valgt til formand.
 • at fællesmødet d. 22. oktober kl. 19 ikke som ellers planlagt bliver besøg fra Rødding i Salling, da man ikke herfra kunne afse tid til at komme på det planlagte tidspunkt.
 • Fællesmødet bliver i stedet et Idemøde med titlen “Fra politik til handling”. Idemødet afholdes i mødelokalerne i Løgumkloster Hallen, og invitationen kommer ud i denne uge. På mødet præsenteres den nyansatte foreningskonsulent.

Kia Fog Kristensen orienterede om:

 • en invitation fra Ministeriet for By, bolig og landdistrikter til konference d. 6. november i Vestervig med titlen: Når lokalsamfund vil (skabe) mere udvikling. Invitation til temadag d. 7. november om Nationalpark Thys virkninger på (erhvervs)udvikling.
 • Kia Fog Kristensen og Niels T. Schmidt fra projekt Ballum Kajakcenter deltager på konferencen og temadagen.
 • At Kultur- og fritidsmedarbejder Anne Mette Pedersen fra d. 1. november flyttes til en anden funktion i Tønder kommune under biblioteksvæsenet og ophører derfor med at være tilknyttet Landdistriktsområdet. Der er ansat en anden til at varetage hendes funktioner.

Jan Henriksen orienterede om:

 • to møder afholdt omkring Ballum Kajakcenter. Der arbejdes for tiden i to spor. Man dyrker subkulturer og verdenen omkring kajak roning – og man arbejder med udformning og indhold af selve centret. 
 • styregruppen er udvidet med et medlem fra Center for Landdistriktsudvikling. Centret er meget begejstrede for projektet og ser store muligheder i det.
 • der samarbejdes med Ringkøbing/Skjern Kommune om videodokumentation af arbejdsprocessen i projektet. Målet er at skildre arbejdet, mens det foregår. Denne video tænkes brugt som en form for opskrift for arbejdet med projekter.

 

5. Høringssvar omkring ændring af Valgdistrikter i Tønder Kommune

Landdistriktsudvalget drøftede ændringen af valgsteder. Udvalget anerkender demografien og besparelsen, men er bekymret for, om stemmetallet vil falde.

6. Foreningskonsulent

Ane K. Knudsen er ansat og starter d. 1. oktober. Der er tilrettelagt et introprogram  for hende i de første par uger. Styregruppen mødes med hende i næste uge. Landdistriktsudvalget anser ansættelsen for meget vigtig for borgernes fremtid i kommunen, og glæder sig til at møde hende og høre om hendes arbejde. Orientering om hendes arbejde vil fremover være et fast punkt på dagsordenen ved udvalgets møder.

7. Tour de Tønder

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Finn Hansen, Mogens Gabs, Kia Fog Kristensen og den nye medarbejder i Kultur- og fritid ( i stedet for Anne Mette Pedersen).

8. Evt.

Ved Landdistriktsudvalgsmødet d. 4. december kl. 18 inviteres også Landdistriktsudvalgets suppleanter, og mødet tænkes afholdt på Klægager, hvis muligt. Der blev serveret to store og lækre lagkager hos Fruens Vilje.