Referat fra møde i Landdistriktsudvalget onsdag den 25. august 2014 kl. 19 i Øster Højst

Tilstede var: Finn Hansen, Jan Henriksen, Mogens Gabs, Valborg Wind, Heidi Kirkegaard, Karin K. Lorenzen, Lisbeth Bang Pedersen, Louise Thomsen, Flemming Gjelstrup, Niels F. Dahlmann, Kia Fog Kristensen, Anne Mette Pedersen

Afbud: Svend Erik Mathiesen

Referat:

1. Godkendelse af referat fra Landdistriktsudvalgsmødet d. 11. juni 2014

Referatet godkendtes.

2. Diverse indkomne ansøgninger:

Ansøgning om midler fra Fugleværnsfonden

Der bevilges op til 162.500 kr. til projektet. Landdistriktsudvalget opfordrer ansøgeren om at søge det højst mulige tilskud fra Friluftsrådet, så Landdistriktsudvalgets midler kan anvendes bedst muligt og evt. komme andre mulige projekter til gode.

Ansøgning om midler fra Tønder Løbeklub
Der bevilges 80.000 kr. til projektet. Landdistriktsudvalget opfordrer ansøgerne til at søge kontakt med Kløversti projekter rundt i kommunen for at undersøge muligheder for eventuelle samarbejder.

Ansøgning om underskudsdækning Kulturuge 2014

Der kan efter Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af retningslinjer ikke mere ydes underskudsdækning, så ansøgningen kan ikke imødekommes. ( Se punkt 5 ).

3. Ideer til fællesmødet d. 22. oktober

Det blev besluttet at få besøg fra lokalsamfundet Rødding i Salling. Oplægsholderen herfra kan fortælle en god historie og give konkrete bud på, hvordan de med held har udviklet et landsbyområde. Herefter gruppearbejde med spørgsmålet: ”Hvordan kan vi bruge ideer fra Rødding i vores landsbyområder rundt om i kommunen?”.

Landdistriktsudvalgets invitation sendes ud til lokalråd og borgerforeninger, med en anbefaling om at andre lokale interessenter inviteres med til denne aften , f.eks. idrætsforeninger, handelsstandsforeninger, håndværkerforeninger og lignende. I Tønder by er der ikke længere noget lokalråd, hvorfor Landdistriktsudvalget tager kontakt til evt. interessenter som f. eks. Medborgerhuset, Løbeklubben, Handelsstandsforening, m.m.

4. Tour de Tønder 2015

På den sidste Tour de Tønder var der mange deltagere, der sagde: ” Det er ærgerligt, at ikke flere borgere i Tønder Kommune ved, hvad vi har her i kommunen.” Udtalelsen har fået Landdistriktsudvalget til at tænke på, hvordan man får udbredt kendskabet. Landdistriktsudvalget ønsker ikke at føre turistpolitik, men vil gerne tilbyde kommunens borgere en Tour de Tønder. Målet med turen er at give borgerne en oplevelse af den rigdom af muligheder og seværdigheder, der er her på egnen, og dermed være bedre ambassadører for kommunen, samt at have en større stolthed ved at bo her. Der var enighed om, at der arbejdes videre med ideerne om en Tour de Tønder på disse vilkår i foråret 2015.

5. Retningslinjer tilbagemelding fra Kultur- og Fritidsudvalget

Landdistriktsudvalgets retningslinjer for tildeling af støttemidler til projekter har været til behandling og er nu godkendt af Kultur- og fritidsudvalget. Den ansøgte dispensation om mulighed for at kunne give en underskudsdækning til Kulturugen med et max. på 50.000 kr. blev ikke imødekommet. Landdistriktsudvalget opfordrer derfor kulturarrangører og kulturaktører til at søge om tilskud til deres arrangementer inden Kulturugen i stedet for underskudsdækning efterfølgende.

6. Budget 2015

Formand Finn Hansen er blevet orienteret om, at Landdistriktsudvalgets midler er indstillet til at reduceres med 80.000 kr. i 2015. De 80.000 kr. ønskes brugt til en ny Kulturaftale Vadehavet. Hvis denne aftale ikke bliver til noget, vil de 80.000 kr. forblive i Landdistriktsudvalgets budget. Kulturaftalen Vadehavet indgås med tre andre kommuner, nemlig Esbjerg, Varde og Fanø. Finn Hansen orienterede om argumenterne for ikke at reducere Landdistriktsudvalgets midler, idet der kun vil være ret begrænset økonomi tilbage til lokale ideer / aktiviteter, når administrationsomkostninger, projekt Forsamlingshuse, Foreningskonsulent og en evt. Vindmøllekonsulent er trukket fa.

7. Kulturkalender

Tønder kommune spørger Landdistriktsudvalget, Kulturelt Forum, Turistforeningen og guiderne om de vil være med til at undersøge, om der er interesse for en fælles medieportal omkring kulturarrangementer. Der har på møder rundt i kommunen ofte lydt et sådant ønske. Man ønsker at inddrage aktører og borgere i processen og undersøgelsen. Landdistriktsudvalget er interesseret i at deltage i en styregruppe angående en eventuel kulturkalender, og Mogens Gabs repræsenterer Landdistriktsudvalget.

8. Orientering fra formand, landdistriktskoordinator og politikere
Finn Hansen orienterede om:

o at han som aftalt på sidste Landdistriktsudvalgs møde har haft talt med borgmesteren og kommunaldirektøren angående stigninger i grundskyldspromiller efter Skats omklassificering af fritidslandmænds grunde. Begge var ikke helt bekendt med problemstillingen og ønsker at undersøge sagen og vende tilbage med svar.

o at udvalget nedsat på sidste Landdistriktsudvalgs møde til undersøgelse af mulighed for kørselsfradrag til unge har været samlet. Det er besluttet at henvende sig til formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, og drage ham med ind i problematikken og arbejdet med et evt. fradrag. Vi kan fra Tønder Kommune være behjælpelige med anskaffelse af dokumentation og materiale, som han kan bruge i sit arbejde omkring problematikken. Der rettes også henvendelse til Analyseafdelingen om hjælp fra deres side. Det påtænkes at inddrage skoleeleverne i gymnasiet og handelsskolen i undersøgelsen. Borgmesteren har vist interesse overfor ideen og udvalgets tanker.

o At landsbypedel situationen ikke er lys. Man er glad for pedellernes arbejde, men der kan ikke skaffes pedeller nok. Seniorjobberne tvinges over i andre ordninger.

o at Landsbyambassadør udvalget har været samlet og evalueret. Den gode ide er nu overgivet til bosætningskoordinator, Pia Lassen, som kører projektet videre. F.eks. arbejder hun med det under Tønder Festivalen.

o at Landdistriktsudvalget skal have gang i arbejdet med og for forsamlingshuse, som Udvalget har afsat 200.000 kr. til. De to forsamlingshus foreninger skal kontaktes om et eventuelt fremtidigt samarbejde om, hvordan man bedst kan støtte og hjælpe dem.

Kia Fog Kristensen

orienterede om:

o at projekt Unge Scenen i Toftlund, som Landdistriktsudvalget på sidste møde bevilgede 75.000 kr., er kommet godt i gang. Den første koncert er afholdt med fuldt hus, og det er flere gange i pressen blevet nævnt, at Landdistriktsudvalget har bevilget projektet penge.

o at Landdistriktsudvalget gerne skal udpege en person til at deltage i styregruppen omkring projekt Ballum Kajakcenter. Jan Henriksen blev udpeget.

o at Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter målretter midler til stationsbyer og mindre provinsbyer, så her må flere af kommunens byer kunne komme i betragtning, hvis de byder ind med projekter og ønsker.

o at der er afholdt samtaler med ansøgerne til foreningskonsulent stillingen, og der er valgt en ansøger til snarlig ansættelse.

Evt.
Heidi Kirkegaard orienterede om, at den nedbrændte skolebigård er blevet reddet af Landdistriktsudvalgets bevilgede penge – den er nu oppe at køre igen.