Referat fra Landdistriktsudvalgsmødet den 22. april 2015
i Bredebro Camping og Idrætscenter

Tilstede: Finn P. Hansen, Mogens Gabs, Heidi Kirkegaard, Jan Henriksen, Karin Lorenzen, Louise Thomsen Terp, Kia Fog Kristensen og Niels Top 

Afbud: Flemming A. Gjelstrup, Niels Feddersen, Lisbeth Bang Pedersen, Marit N. Jessen Rüdiger og Frede Jensen

Godkendelse referat fra 5. marts

Godkendt

Tour de Tønder 

Landdistriktsudvalget har valgt at aflyse årets Tour de Tønder – Turist i egen kommune. Der har været interesse fra nogle af lokalområderne i at deltage, men da begivenheden kom tættere på deadline måtte lokalområderne desværre melde fra. Overskuddet manglede. Udvalget må erkende at det er en stor opgave at løfte særligt når forvaltningen ikke har haft ressourcer til at putte i projektet. Landdistriktsudvalget har derfor valgt at stoppe arbejdet med Tour de Tønder i år.

Landdistriktsudvalget ser dog Tour de Tønder som et meget vigtigt tilbud til promovering af kommunen overfor kommunens borgere. Temaet – Turist i egen kommune – lægger op til, at det er aktørerne og ikke lokalrådene, som skal vise deres område frem. Landdistriktsudvalget ønsker derfor at bruge ruten fra sidste år. Borgerne får mulighed for at tilmelde sig begivenheden, og alt afhængigt af hvor mange der tilmelder sig, afgår der busser fra forskellige steder på ruten.

Udvalget bestående af Finn og Mogens arbejder videre med denne form. Tidspunktet for afviklingen af Tour de Tønder – Turist i egen kommune bliver i foråret 2016 (i starten af året).

Manglende opbakning fra lokalrådene? 

Landdistriktsudvalget ønsker, at flere deltager og engagerer sig i deres lokalsamfund. De enkelte lokalråd virker til at være presset på tid, hvilket går ud over deres engagement. Landdistriktsudvalget har ønsket at diskutere, hvorledes de bedre kan aktivere og motivere lokalrådene. Lokalrådene modtager en stor informationsmængde, der kan være svær at overskue. Landdistriktsudvalget opfordrer forvaltningen til tænke på hvordan informationsmængden gøres kortere og mere kontant, så det enkelte lokalråd hurtigere kan vurdere, om det er relevant eller ej.

Efter lang drøftelse vil Landdistriktsudvalget gerne henvende sig til de unge mennesker i kommunen. Landdistriktsudvalget ønsker derfor også at kunne tilbyde og målrette et tiltag til dem og understøtte dem i deres foretagsomhed. Det undersøges derfor om der politisk kan findes opbakning til at der, ud fra Landdistriktsudvalgets midler, kan etableres en pulje for unge i alderen 18-29 år. Oplægget til puljestørrelsen bliver 150.000 kr. Ansøgningsproceduren vil blive nærmere bestemt senere. Forvaltningen undersøger muligheden for at gøre tilgangen til at støtte de unge menneskers ideer så tilgængelig og nem som mulig.

 Samarbejdsprojektet 4 + 4

Samarbejdsprojektet 4 + 4 faciliteres af virksomheden DemokraCity™i samarbejde med den nyetablerede styregruppe, hvori Landdistriktsudvalget også får en plads. Visionen med projektet er at skabe; én fortælling, én identitet i Tønder Kommune, der har indvirkning på borgernes selvopfattelse, turismen og erhvervsudviklingen på kort og lang sigt.

Landdistriktsudvalget støtter samarbejdsprojektet 4 + 4 med 100.000 kr. Ofte når et projekt slutter, så sker der ikke mere og de ideer eller materialer, som blev udviklet i den forbindelse bliver ikke brugt til noget. Det er vigtigt for Landdistriktsudvalget, at det ikke sker her. Et eksempel er drømmebolig-projektet.

Forsamlingshuspuljen

Grundet antallet af forsamlingshuse (29 stk.) øges puljestørrelsen til 250.000 kr. Det kommunikeres ud til forsamlingshusene at der kan søges støtte til energimærkningen hos Landdistriktsudvalget.

Landsbypedelordningen

Kultur- og Fritidsafdelingen har lavet et oplæg til Kompetencecenteret og Jobcenteret omkring nyttejobber som landsbypedeller. Beskrivelsen af løsning har rejst nogle spørgsmål til afklaring hos jobcenteret. Ringkøbing-Skjern Kommune benytter nyttejobber som landsbypedeller, og Kultur- og Fritidsafdelingen har bl.a. henvist til dem i et forsøg på at nå frem til en afklaring.

Der blev torsdag den 16. april holdt et godt evalueringsmøde med kontaktpersonerne for landsbypedellen i nordøst. På mødet var der særlig interesse for den nye ordning. Så snart der er nået frem til en afklaring på denne vil det blive kommunikeret ud til kontaktpersonerne i alle byer.

Grenpladser

Tønder Forsyning har lagt op til lukning af fire grenpladser i kommunen. I tilfælde af dette sker, vil Landdistriktsudvalget gøre opmærksom på den forringelse det vil medføre af at bo på landet. Landdistriktsudvalget forholder sig dog afventende, indtil der er truffet en beslutning.

Orientering

Ansøgning fra Sæd-Ubjerg om støtte til aktivitetspark: Projektet ligner legeplads-projekter hvor der er truffet en principbeslutning om at støtte med 75 % af det samlede beløb dog maksimalt 30.000 kr.

 Borgermøde i Brøns: Formanden for Landdistriktsudvalget fungerede som mødeleder på borgermødet i Brøns omkring lukningen af Brøns Rejsby Friskole. Der mødte 100 personer op og mødet forløb rigtig godt. Der blev etableret to grupper: én til at sikre at området omkring skolen bliver vedligeholdt fremadrettet. Og en anden gruppe der skal kigge på de ideer/muligheder, som kom frem i løbet af aftenen.

Tønder på tavlen: Turistforeningens velkomstcenter i Tønder er blevet lukket. Tavlen som hang i velkomstcenteret flyttes derfor til Tønder Hallerne, hvor den kan bruges som infotavle og lånes ud til arrangementer.

Projekt foreningsudvikling: Foreningskonsulenten foreslår den 14. november som dato for konferencen hvor resultaterne fra projektet fremlægges. Konference lægges i tidsrummet Kl. 09:30-14:30 og Ecco-centeret overvejes som muligt sted for begivenheden.

Formand for Landdistriktsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har forfattet et modsvar på et læserbrev om foreningskonsulenten og foreningslivet i kommunen.

Ydreområder på forkant: Tønder kommune har fået midlerne til at deltage i projektet. Det første møde blev afholdt i Vejle. Kommunen deltog sammen med mange andre kommuner. Deres forskellige udfordringer blev diskuteret, og der var mange af emnerne, der blev taget op som kunne bruges som inspiration i det videre arbejde. Der bliver her også behov for at kunne inddrage Landdistriktsudvalget og lokalrådene.

Serviceniveau i Kultur- og Fritidsafdelingen: Kultur- og Fritidsudvalget har lyttet til høringssvarene og disse er taget til efterretning. Det er besluttet at der som udgangspunkt kun deltager en fra forvaltningen til møderne i udvalgene. Der gennemføres en administrativ forenkling blandt andet i administrationen af tilskud og bevillinger i tæt dialog med udvalgene. Der vil derfor være et øget behov for fremadrettet at klæde hinanden ordentligt på ved formøderne.

Konference: Orientering om muligheden for at deltage på en konference den 28. maj arrangeret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter hvor de små byers rolle bliver sat til debat.

 Temaaften: DGI inviterer til temaaften den 18. maj om netværk og udvikling af foreningen. Landdistriktsudvalget tilbyder at betale deltagergebyret for lokalrådene og dem fra Landdistriktsudvalget der ønsker at deltage.

Invitation: Invitation til markering af Blomstrende Landsby i Møgeltønder.

Frivillig Fredag: Karin Lorenzen orienterede om, at hun har svært ved at finde tid til at deltage i planlægningen af Frivillige Fredag. Derfor vil hun høre om der er andre i udvalget, som har lyst og tid til at overtage hendes plads. Svend Erik Mathiesen tager posten i stedet for Karin.