Sted: Brundtland Golfcenter i Toftlund

Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Heidi Kirkegaard, Svend Erik Mathiesen, Kirsten Damm, Frede Jensen, Flemming Gjelstrup, Anita Carlsen-Rausch og Niels Top

Afbud: Karin Kjærgaard, Niels Feddersen Dahlmann, Marit Jessen Rüdiger og Lisbeth Bang Petersen,

Referat:

1. Bemærkninger til dagsorden
Ingen

2. Godkendelse af referat fra sidst møde
Godkendt

3. Ansøgninger
– Bund Deutscher Nordschleswiger:
Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 15.000,- til en dansk-tysk skolekoncert. Beløbet gives som et engangsbeløb.
Heidi Kirkegaard ønsker ført til referat at hun er uenig i støtten, idet støtten tilgår en forening udenfor kommunen selvom selve arrangementet som støttes foregår i kommunen.

– Toftlund Golf Club:
Landdistriktsudvalget har bevilliget 75 % af de samlede omkostninger dog maksimalt 75.000,- til indkøb af en golfsimulator til Toftlund Golf Club.
Klubben har medsendt ét tilbud på systemet, hvilket skyldes at der ikke kan indhentes to sammenlignelige tilbud.

4. Ny pulje for lokalråd og borgerforeninger til ansøgning om tilskud til byggetilladelser
Teknik- og Miljøudvalget ønsker at afsætte en pulje på 200.000 kr. til uforudsete udgifter. Landdistriktsudvalget afventer, hvorvidt der fra denne pulje kan søges til byggetilladelser. Efter afklaring af puljens formål beslutter Landdistriktsudvalget, om der skal afsættes puljemidler til at lokalråd og borgerforeninger kan søge støtte til betaling af byggetilladelser.

5. Tur til Ærø
Turen forsøges afholdt den 5. november 2016. En mulig rejseplan kan være Mommark-Søby. Kørsel over Fyn hjem med stop i Christiansfeld. Der tages kontakt til Finn Slumstrup og formanden for Turistforeningen på Ærø. Landdistriktsudvalget ønsker at høre noget mere om samskabelsen mellem de lokale og det private erhvervsliv. Dette kunne være: værksted for socialt udsatte, Søfartskole og udlejningshuset.

6. Budget 2017

Kultur- og Fritidsudvalget lægger op til på budgetseminaret i september at Landdistriktsudvalgets budget reduceres med 100.000 kr. i 2017. Landdistriktsudvalget har forståelse for reduktionen, og har lavet en aftale med Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, at uforbrugte midler kan overføres til næste kalenderår. Besparelsen afledte en diskussion omkring, hvordan man kan hjælpe lokalområderne yderligere. Landdistriktsudvalget ønsker at oprette en studiekreds, hvor lokalråd og borgerforeninger i samarbejde med en konsulent kan sparre med hinanden. Landdistriktsudvalget har valgt at bruge Demokracity til at stå for denne studiekreds. Demokracity skal i første omgang komme med et oplæg til studiekredsen, som der kan tages stilling til i Landdistriktsudvalget. Studiekredsen skal være med til at skabe større fælles initiativer, der i højere grad kan gøre en forskel for Landdistrikterne i Tønder Kommune. Alle lokalråd / Borgerforeninger skal inviteres til at deltage. Turen til Ærø bruges eventuelt som opstart på studiekredsen.

7. Orienteringspunkter
– I Ellum har lokalområdet problemer med et dødsfald blandt en af de lodsejere der gav tilladelse til at en gangbro for gående kan bruge broen. Den nye ejer har trukket tilladelsen tilbage. Man arbejder på og regner med at finde en løsning. Gangbroen er bl.a. støttet af Landdistriktsudvalget.
– I Agerskov åbnes deres nye motionsområde officielt den 16. august.
– To medlemmer af Landdistriktsudvalget har deltaget i et møde der er en del af projektet Ydreområder på forkant. Her præsenterede en konsulent en undersøgelse af hvorfor der er negativ befolkningstilvækst i kommunen – en undersøgelse man gerne vil diskutere yderligere i ét af lokalområderne.
– Der er bestilt iPads til Landdistriktsudvalget. De udvalgsmedlemmer der ikke ønsker multimediebeskatning underskriver en tro og love erklæring på at iPad’en kun benyttes i forbindelse med udvalgsarbejde.
– Alle foreninger i kommunen har modtaget en mail omkring indstilling til årets forening i forbindelse med Frivillig Fredag, der afholdes den 30. september.
– Den 30. juni deltog formanden og næstformanden i Teknik og Miljøudvalgets møde. Det var et godt møde hvor der blev talt om de problemstillinger, som er ud i lokalområderne. Der var enighed om, at det er vigtigt at være opmærksom på, at der er et behov for tættere dialog mellem Teknik og Miljøudvalget og Landdistriktsudvalget. De to udvalg skal arbejde på at
informere og orientere hinanden. Når Teknik og Miljø invitere lokalråd og borgerforeninger til deres årlige møde, så skal landdistriktsudvalget også inviteres med.
– Forvaltningen samt lokalrådsformanden for Rømø er inviteret til og deltager i et møde omkring udvikling af en skilteplan på Rømø.
– Åbningsarrangement for 4 + arrangementerne finder sted søndag den 21. august med fest i gågaden i Tønder og koncert med Sko/Torp på Torvet.
– Forvaltningen orienterede om et kommende skoleprojekt, hvor elever på Tønder Gymnasium, Tønder Handelsskole, EUC, VUC og Tønder10 sammen skal kigge på om der kunne være grundlag for at udvikle en digital platform som kan samle nogle af de ønsker der kom til udtryk hos unge mennesker i forbindelse med Tønder Tomorrow eventen. Skoleprojektet vil også forsøge at inddrage andre uddannelsesinstitutioner og efterskoler i kommunen særligt i idégenereringsfasen men også som en følgegruppe der kan kvalitetssikre slutproduktet.
Afslutningsvis vil elever fra skolerne gerne præsentere ideen for Landdistriktsudvalget med mulighed for at få bevilliget eventuel støtte fra dem.

– Tønder Forsyning åbner ny genbrugsbutik den 18. august kl. 14. i samarbejde med Handicap Tønder og Tønder Kommune.

– Handicaprådet er inviteret med til at lave Tønder Kommunes tilgængelighedspolitik.
– Onsdag den 10. august blev anden del af fundraising-arrangementet afholdt. Der var omkring 40 deltagere, der fik råd og vejledning om ansøgninger til fonde.
– Forvaltning har modtaget fem ansøgninger fra forsamlingshuse om tilskud til
bygningsfornyelse. Underudvalget vurderer ansøgningerne ud fra de fem kriterier, der er udarbejdet, hvorefter der laves en indstilling og ansøgningen sendes videre til Teknik og Miljø til vurdering ud fra deres kriterier.
– Landdistriktsudvalget har fået mulighed for i forbindelse med det velkomstbrev der bliver sendt ud til nytilflyttere også at byde at velkommen på lokalområdernes vegne. Dvs. at side 2 bliver en velkomst fra Landdistriktsudvalget hvorunder alle lokalråd/borgerforeninger bliver listet op med mulighed for at kontakte dem, hvis man har spørgsmål til lokalområdet eller evt. ønsker
en velkomstpakke, hvis de udbydes.