Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Heidi Kirkegaard, Svend Erik Mathiesen, Karin Kjærgaard, Kirsten Damm, Flemming Gjelstrup, Anita Carlsen-Rausch og Niels Top

Afbud: Louise Thomsen Terp, Lisbeth Bang Pedersen, Frede Jensen og Niels Feddersen Dahlman

Referat:
1. Bemærkning til dagsordenen
Nej

2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt

3. Ansøgninger
– Højer Hus: Landdistriktsudvalget støtter arrangementet Kaffe med Kurt med 75 % af de 5.000 kr., der er angivet som de samlede udgifter på arrangementet. Landdistriktsudvalget anbefaler, at foreningen kontakter Foreningskonsulent Ronni Rix Back og deltager i et udviklingsforløb.

– Foreningen Sejerslevgaards Venner: Da arrangementet er et seminar mener
Landdistriktsudvalget godt man kan kræve en højere pris for et arrangement af den karakter, idet målgruppen er derude. Derfor har Landdistriktsudvalget valgt ikke at støtte arrangementet.

– Sæd-Ubjerg Lokalråd: Landdistriktsudvalget har valgt at støtte projekt Bryghus og museum i Sæd-Ubjerg med 75 % af de samlede udgifter dog maksimalt 30.000 kr.

– Højst Sogn: Landdistriktsudvalget har valgt at støtte udviklingen af en ny udviklingsplan med 75 % af de 34.500 kr., der er angivet som de samlede udgifter til konsulentbistand. Landdistriktsudvalget vil gerne have rapporten tilsendt til gennemlæsning og til at lægge op på Infoland, som inspiration for andre lokalområder.

4. Tur til Ærø
Pga. ressourcemangel i Kultur- og Fritidsafdelingen er opgaven med at arrangere turen overgået til DemokraCity, som er gået i gang med opgaven. Kultur- og Fritidsafdelingen bistår stadig med en koordinerende funktion.
Det er vigtigt, at invitationen til lokalrådene snart bliver sendt ud. Der inviteres to
udvalgsmedlemmer fra hvert lokalråd og deres partner med. Dvs. max 4 fra hvert
lokalråd/borgerforening.

5. 4 + 4 arrangement

Der har været udsolgt til stort set alle 4+ arrangementerne med nogle få negative tilbagemeldinger, som tages til efterretning. Men grundlæggende er der, på baggrund af de tilbagemeldinger der er kommet, et stort potentiale. 

Åbningen på torvet var en stor succes. Handelstandsforeningen har omtalt det positivt. Det er opfattelsen, at der generelt har været større omsætning hos de lokale virksomheder, ikke bare i tønder, men også ude i lokalområdet. Fra projektets start har det været meningen af det skulle overgå til de private lokale aktører at køre 4 + 4 projektet videre. Dvs. at det ikke længere skal finansieres af kommunale midler. Som et eksempel på dette kan Regattaen i år nævnes. Her var målet 20 tilmeldinger, men man endte med 32 tilmeldinger. Desuden er arrangementet nu forankret hos skolerne. Ud af ovenstående evaluering diskuterede Landdistriktsudvalget, hvorvidt man i Tønder Kommune mangler et incoming bureau, som kan håndtere at arrangere ture/oplevelser/events etc. og markedsføre og sælge dem.

6. Landdistriktskonference d. 3. oktober
Mogens Gabs deltager. Der betales for overnatning hvis det ønskes.

7. iPads
Der er bestilt iPads. Ved overlevering af iPad skriver man under på en erklæring om brugen af den (privat/udvalgsarbejde). Udleveringen sker samtidig med udvalgets medlemmer deltager i et kursus i brugen af iPad’en. Datoen for udlevering bliver meldt ud snarest.

8. Studiekreds
Det er vigtigt at turen til Ærø bliver startskuddet til studiekredsen. Studiekredsen skal bruges som afsæt til at lave større projekter/temaer eller lignende så man i højere grad kan udvikle lokalområderne.

9. Orientering
– Kåring af årets forening til Frivillig Fredag afholdes den 30. september. I Brøns oplever foreninger at blive inviteret til mange fester/hædringer. Fredag er heller ikke den bedste dag at afholde det på. Fra forvaltningens side arbejder man dog på at lægge de forskellige prisuddelinger og hædringer sammen, så foreningerne bliver inviteret til færre arrangementer.

– Rundturen blev indviet i Ellum. Tinglysningen af broen er på vej fra begge lodsejere.

– Indvielse af motionsredskaber på fredag kl. 15 i Agerskov. Borgmesteren kommer bl.a. og indvier. Redskaber kan man finde nede ved søen og er allerede en stor succes.

– Ved Landdistriktskonferencen uddeles Landdistriktsprisen, hvor alle har mulighed for at nominere projekter, foreninger, virksomheder eller personer, der har bidraget til at løfte lokalsamfundet. Skrivelsen omkring Landdistriktsprisen sendes videre ud til andre lokalråd og borgerforeninger med en opfordring om at de sender den videre i deres netværk.

– Forvaltningen har sendt en mail ud vedrørende velkomstbrevet til tilflyttere. Forvaltningen afventer stadig svar fra nogle af lokalområderne om, hvordan de byder tilflyttere velkommen og hvem kontaktpersonen i området er. Når disse informationer er indhentet etableres brevet som side to til borgmesterens velkomsthilsen.

– Der er i Kultur- og Fritidsafdelingen slået to nye stillinger op – én administrativ stilling og én sekretær/konsulentstilling for Folkeoplysningsudvalget og Landdistriktsudvalget. Stillingerne er til besættelse den 1. november.

10. Evt.