Sted:  konfirmandstuen i Løgumgaarde

Tilstede: Finn Hansen, Mogens Gabs, Heidi Kirkegaard, Svend Erik Mathiessen, Kirsten Damm, Kim Wittrup, Frede Jensen, René Andersen, Louise Thomsen Terp og Niels Top.

Afbud: Lisbeth Bang Nielsen, Flemming Gjelstrup og Niels F. Dahlmann.

Referat
Mødet indledtes med et øjebliks stilhed til ære for Borgmester Laurids Rudebæk.

Derefter takkede Finn Hansen Frede Hansen for at have orienteret Teknik- og Miljøudvalget omkring de
udfordringer som lokalområderne oplever. Det har bevirket at formanden og næstformanden for Landdistriktsudvalget nu er blevet inviteret med til næste møde i Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni, hvor der er mulighed for at diskutere emnet.

1. Ansøgninger
a. Sæd-Ubjerg Lokalråd: Landdistriktsudvalget vil gerne præcisere at ansøgningen kommer på et sent tidspunkt i forhold til afholdelse af arrangementet og i forhold til at Landdistriktsudvalget gerne vil have ansøgninger senest 2 måneder før projektstart – dette også med tanke på at man kunne have
tilbudt arrangementet ud til andre lokalråd, med Landdistriktsudvalget som større bidragsyder. Landdistriktsudvalget har trods det valgt at bevillige 75 % af det ansøgte beløb på 5.049,-. Dvs. 3.786,75,-. Bevillingen gives under den forudsætning af at udvalget får en tilbagemelding fra lokalrådet om turen og hvad lokalrådet har lært/fået ud af turen på næste Landdistriktsudvalgsmøde den 13. juni. Og at Landdistriktsudvalget må bruge de kontakter lokalrådet har fået i forbindelse med at lave turen. Derefter vurderes det om Landdistriktsudvalget vil tilbyde et lignende arrangement til andre lokalråd i kommunen.

b. Rømø Kunst og Kulturforening: Landdistriktsudvalget har desværre besluttet ikke at støtte arrangementet Kulturdage på Rømø. Da der tidligere er blevet afholdt lignende arrangementer, mener Landdistriktsudvalget ikke, at der er noget nyt i arrangementet og det derfor har karakter af driftstilskud.

c. Toftlund Golf Club: Ansøgningen vil blive behandlet på næste møde i Landdistriktsudvalget, hvis såfremt ansøgningen til den tid er blevet bedre belyst. Det undersøges bl.a. hvorvidt det muligt at flytte Golf simulatoren.
d. Ansøgning fra Brøns 12-mandsforening: Landdistriktsudvalget har desværre besluttet ikke at bevillige midler til A-skilte og en farveprinter, da udvalget mener, at det er en del af det lokalrådene får deres driftstilskud til. De resterende 5000,-, der er brugt på udarbejdelse af driftsbudget inden for det oprindelige
budget, dækker den tidligere bevilling stadig.

2. Præsentation af puljer / fonde og fundraising workshop
Midlerne til de to arrangementer – i alt 20.000 kr. bevilliges.
Landdistriktsudvalget påpegede dog, at det er vigtigt at datoen for arrangementerne bliver meldt ud hurtigst muligt, da det er frivillige man ønsker at invitere. Datoen for det først arrangement bliver den 15. juni.
Landdistriktsudvalget opfordrer også til at man undersøger om Davidsen Fonden kunne være interessant i den sammenhæng. Landdistriktsudvalget ønsker desuden at forvaltningen udarbejder et forslag til et nyt ansøgningsskema, der skal gøre det nemmere for ansøgere at ansøge og forvaltningen at håndtere ansøgningerne. Derudover undersøges om forvaltningen har adgang til et program der giver oversigt over puljer/fonde, og hvorvidt denne mulighed kan tilbydes til lokalrådene.

3. På tur i Tønder
Landdistriktsudvalget ønsker at undersøge, hvorvidt unge i kommunen kunne være interesseret i at deltage i en tur a la På tur i Tønder bare målrettet dem. Det kunne være med besøg på Rømø med Kite Buggy, besøg hos Skærbæk Gocart Center og andre steder der appellerer til målgruppen. Landdistriktsudvalget vil gerne tilbyde opgaven til DemokraCity og bede dem foretage
undersøgelsen i forbindelse med 4+ arrangementet. Der blev også diskuteret en alternativ ide, hvor de unge skulle rundt i kommunen og konkurrere i
forskellige discipliner – en slags olympiade. Ideen vil blive taget med i de fremadrettede overvejelser. 

Hvis det viser sig, at de unge ikke har den store interesse for projektet, så vil der blive kigget på om der skal laves en ny På tur i Tønder med besøg nye steder.
Der er bred enighed i Landdistriktsudvalget om at man gerne vil lave en ny tur.

4. Ipads til Landdistriktsudvalget
Landdistriktsudvalget vil gerne bruge iPads i deres fremadrettede arbejde og dermed også kommunens dagsordensystem. Dog skal det undersøges, hvorvidt det kræver at alle i udvalget skal være med på systemet eller om der er nogen i udvalget, som fortsat kan modtage dagsorden i mails. Derudover afklares det, hvorvidt det skal være iPads der skal benyttes eller om det i stedet
kan være tablets. Og vil brugen af tablets gøre indkøbet billigere.

5. Roll Up
Der bliver indkøbt to roll ups til brug i forbindelse med Dyreskuet den 27. og 28. maj.

6. Infoskærme
Mogens Gabs orienterede om muligheden for at tilbyde lokalråd og borgerforeninger infoskærme, der kan placeres i lokalområder, hvor mange mennesker passerer. Prisen for et fjernsyn/skærm, internet, hdmi-stik er 2.900,-. Der er en driftsudgift på 600,- om året. Det er nødvendigt, at der er internet for at nyhederne kan hentes og bringes på skærmen. Den kan evt. hænge på benzinstationen, børnehaven eller andre steder, dog må der ikke reklameres for
private virksomheder, men kun aktiviteter/begivenheder i lokalområdet.
Forvaltningen undersøger hvilke områder der kunne være interesseret. Derefter er det tanken at tilbyde 2 skærme per lokalråd under forudsætning af at de deltager i et arrangement, hvor man bliver uddannet til at arbejde i systemet.

7. Orientering
– Formand Finn Hansen deltog i Kommunaldirektør Svend Erik Møllers afskedsreception. Kommunaldirektøren bad formanden hilse udvalget og sige, at det er et godt arbejde, de udfører.
– 4+ / Kulturkraft Tønder: Der sker meget i projektet lige nu. Der bliver et arrangement på torvet i Tønder til åbningen af 4+. Kulturkraft Tønder skal sørge for at de aktiviteter, der bliver etableret i år bliver overtaget af andre aktører/frivillige, så der bliver taget lokalt ejerskab på det fra næste år. Derudover har man i Kulturkraft Tønder regi vurderet på udviklingspotentialet
i Højer og nu skal man til at kigge på en anden by i kommunen, som har udviklingspotentiale.
– Frivillig Fredag: Svend Erik Mathiessen orienterede om Frivillig Fredag hvor bl.a. Femtetten fra Toftlund optræder, der bliver lavet en sangskrivningskonkurrence og lavet streamers. Inden længe sendes en orientering og en pressemeddelelse ud. Frivillig Fredag bliver i år afholdt den 30. september i Skærbæk Fritidscenter, kl. 17. Foreningerne bliver – efter ønske – i år samlet ved et bord, så man kan sidde sammen og diskutere.
– Forvaltningen orienterede og viste udvalgets nye logo frem.
– Forvaltningen udleverede oversigt over udvalgets økonomi og orienterede om udgifterne i forbindelse med På tur i Tønder. Den samlede udgift for turen blev 186.518,3 kr.
– Forvaltningen er blevet indkaldt til møde for at afklare om man i forbindelse med
digitaliseringen af velkomstbreve kan gøre noget for at imødekomme lokalområdernes ønske om også at byde tilflyttere velkommen.
– Forvaltningen orienterede den nye landsbypedel der starter den 6. juni. Landsbypedellen bliver tilbudt lokalområder i den nordlige del af kommunen.

8. Evt.
Næste mødested: Sov Godt – Sæd/Ubjerg