Vedtægter

 

Vedtægter for

Landdistriktsudvalget i Tønder Kommune

§ 1 Formål og opgaver 

Landdistriktsudvalget er paraplyorganisation for alle lokalråd, borgerråd og borgerforeninger i Tønder kommune – dog kan kun ét råd eller én forening fra hvert lokalområde være tilknyttet Landdistriktsudvalget.

Landdistriktsudvalget skal iscenesætte frivillige opgaver og funktioner i relation til det kommunale arbejde.

Landdistriktsudvalget skal stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen i landdistrikterne skaber helhed og sammenhæng.

 • Være dialogpartner til de stående udvalg og lokalråd, borgerforeninger og borgerråd
 • Rådgive omkring organisering i lokalområderne
 • Være sparringspartner for rådene og sikre vidensdeling mellem disse
 • Fordele midler til råd og foreninger efter politisk godkendte retningslinjer
 • Arbejde for en enkel sagsgang/ behandling i udvikling af landdistrikterne. Partnerskabsaftalen er et eksempel
 • Bidrage til at landdistrikterne bliver kendt for sine attraktive levevilkår.
 • At understøtte og synliggøre lokalområderne

§ 2 Udvalgets sammensætning 

Udvalget består af 10 medlemmer og funktionsperioden er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens funktionsperiode:

 • 6 medlemmer fra lokalrådene. De 6 medlemmer samt deres personlige suppleanter skal efter indstilling udpeges af Kommunalbestyrelsen. Valg af disse finder sted på et valgmøde snarest muligt efter hvert kommunalvalg, dog inden 1. februar i det efterfølgende år. De seks medlemmer og deres suppleanter skal så vidt muligt repræsentere kommunen bredt geografisk, således at ”de 6 tidligere kommuner” er repræsenteret. På valgmødet beslutter hvert område fra de tidligere kommuner, hvem de hver især indstiller som deres repræsentant og suppleant. Hvert lokalråd har én stemme.
 •  Hvis et medlem eller dennes suppleant fratræder, har lokalområdet mulighed  for  at indstille et nyt medlem eller ny suppleant til udpegelse af Kommunalbestyrelsen

Ønsker Kommunalbestyrelsen ikke at udpege de indstillede, skal der foretages en ny indstilling med efterfølgende udpegning.

4 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen:

 •       1 medlem fra Teknik- og Miljøudvalget (+ suppleant )
 •       1 medlem fra Sundhedsudvalget (+ suppleant )
 •       1 medlem fra Børn og Skoleudvalget (+ suppleant)
 •       1 medlem fra Kultur- og Fritidsudvalget (+ suppleant )

Funktionsperioden er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens funktionsperiode

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

 •       1 repræsentant fra Kultur- og Fritidsafdelingen deltager uden stemmeret.

Udvalgets funktionsperiode er sammenfaldende med kommunalbestyrelsens funktionsperiode – dog indtil udgangen af den måned, i hvilken Kommunalbestyrelsens udpegning har fundet sted. 

§ 3 Formand og næstformand

Udvalget vælger formand og næstformand blandt udvalgets medlemmer.

 § 4 Møder og sekretærfunktion 

Kultur- og Fritidsafdelingen er sekretariat for landdistriktsudvalget:

 • Service/sparring til landdistriktsudvalget
 • Sikre at relevante udvalg og forvaltninger bliver inddraget i udviklingen af lokalområderne
 • Hjælp til projektansøgninger og efterfølgende støtte til projektstyring for udvalg og lokalområder
 • Støtte til videns og erfaringsdeling efter aftale med landdistriktsudvalget
 • Hjælp til kommunikation mellem lokalområderne og kommunalbestyrelsen
 • Sekretær ved udvalgets møder

§ 5 Vedtægtsændringer og opløsning 

 • Vedtægtsændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen
 • Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ophævelse af udvalget.

 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen, den 28. november 2013

Laurids Rudebeck                                              Svend Erik Møller

Borgmester                                                      Kommunaldirektør

 

Skriv et svar